AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Dichiseni:

Iulian Radu, edilul comunei, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dichiseni, în cadrul capitolului privind situația economico-socială a comunei și stadiul executării obiectivelor propuse pe anul 2019, arată că în baza datelor obținute de la Institutul Național de Statistică, populația celor trei sate componente, Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, era de 1.734 de locuitori. Consiliul Local Dichiseni, format din 11 consilieri, s-a întrunit în 16 ședințe, din care 12 ordinare și 4 extraordinare, elaborându-se un număr de 64 de hotărâri, toate la inițiativa primarului. ÎReferitor lae relațiile cu publicul, această activitate a constat în punerea la dispoziția cetățenilor a documentelor necesare, formularelor-tip și fișe de informații publice, în vederea obținerii actelor și diverselor documente, preluarea, înregistrarea și răspunsul luării în debit a proceselor-verbale de contravenții și predarea către serviciul de taxe și impozite pentru încasarea sau executarea acestora. Asfel, pentru încasarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2019, s-au întocmit și înmânat 28 de înștiințări de plată, 14 titluri executorii și somații, 8 popriri. Au fost întocmite 2.347 de fișe fiscale, din care 2.236 persoane fizice și 111 dosare persoane juridice, numărul contribuabililor din programul de impozite și taxe locale fiind de 2.273. Pe anul trecut, s-au întocmit 130 de foi de vărsământ. La nivelul anului 2019, bugetul general al comunei Dichiseni a fost de 5.659.708 lei, din care venituri proprii în sumă de 1.844.716 lei. Cheltuielile de funcționare au fost de 3.428.999 lei, iar cele de dezvoltare de 2.434.135 lei. Pentru anul 2019, s-a înregsitrat un excedent de 36.808 lei. La nivelul Primăriei Dichiseni, s-au înregistrat următoarele cheltuieli: 967.092 lei – salariații din aparatul de specialitate, 43.233 lei – cheltuieli cu salariații din învățământ; 670.653 lei – cheltuieli cu indemnizațiile persoanelor cu handicap; 906.627 lei – cheltuieli cu utilitățile, achiziția de furnituri de birou, lemne, materiale curățenie, carburanți și piese de schimb, reparații curente, achiziția de bunuri de natura obiectelor de inventar, pregătire profesională.; 154.858 lei – cheltuieli material învățământ, din care 83.858 lei asigurați din contribuția bugetului local; 3.450 lei – pentru copii cu CES; 5.799 lei – ajutor de încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social; 15.121 lei – ajutor de încălzire pentru persoanele fără ajutor social. La secțiunea dezvoltare, ponderea o deține investiția de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă, cu o valoare de 1.831.475 lei. Pentru anul 2019, pentru capitolul achiziții publice și implementarea proiectelor, edilul Iulian Radu precizează că s-au derulat următoarele obiective de investiții: extindere rețea de apă potabilă și branșamente la rețeaua de apă potabilă, în cele trei sate componente, Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, proiect finalizat, înființare teren de sport și dotări aferente, aflat în curs de implementare; grădinița cu program normal pentru 2 grupe, în curs de implementare; reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ de cultură în satul Dichiseni, în curs de implementare; modernizare drumuri de interes local, în curs de implementare. S-au făcut demersuri pentru pregătirea unui proiect pentru eficientizarea energetică a școlii din satul Dichiseni. Pentru anul în curs, primarul Iulian Radu, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dichiseni, afirmă că are în vedere următoarele obiective: continuarea proiectului de modernizare drumuri de interes local; continuarea proiectului pentru înființarea unui teren de sport și dotări aferente, continuarea proiectului pentru amenajarea grădiniței cu program normal pentru 2 grupe, continuarea proiectului pentru reablitarea, modernizarea, extinderea și dotarea așezământului de cultură din satul Dichiseni. La capitolul asistență socială, situația dosarelor de ajutor social a fost: acordări – 1, modificări – 1, suspendări – 1, încetări – 2, în plată – 11; situația dosarelor de alocație și susținere a familiei: acordări – 11, încetări – 28, în plată – 44; ajutor de înmormântare – 1; persoane cu handicap: 59 grad I, 60 grad accentuat, 5 grad mediu. În cadrul compartimentului registrul agricol, s-au eliberat: 200 adeverințe, la cererea cetățenilor pentru eliberarea sau reînnoirea actelor de identitate; 111 adeverințe APIA; 25 adeverințe pentru asistență socială; 80 adeverințe pentru dosarele de încălzire; 15 adeverințe pentru Electrica; 10 adeverințe pentru burse școlare; 25 adeverințe pentru dosarele de rechizite școlare etc. S-au emis 30 de atestate de producător și 30 de carnete de comercializare. La nivelul compartimentului de stare civilă, în anul 2019 au fost înregistrate 2 acte de naștere, au fost eliberate 19 certificate de naștere, au fost înregistrate 8 acte de căsătorie, au fost eliberate 16 certificate de căsătorie duplicat, s-au înregistrat 26 acte de deces în dublu exemplar și au fost eliberate 32 de certificate de deces duplicate. S-a înregistrat, totodată, 1 act de divorț pe cale administrativă. Tot pe anul în curs, s-au eliberat 18 certificate de urbanism și 15 autorizații de construire, s-au înregistrat 247 de contracte de arendare și 20 de acte adiționale ale contractelor de arendare, înregistrându-se 112 cereri pentru vânzarea unor terenuri aflate în extravilanul localității.

Comuna Spanțov:

Niki Silviu Gheorghescu, edilul comunei Spanțov, afirmă că a avut, pentru anul trecut, drept preocupare majoră creșterea economică și socială a comunei și cea a calității mediului. „Toate actele administrative emise s-au încadrat în această linie de creștere economică și socială a comunei”. Pentru anul trecut, se arată în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Spanțov, în exercitarea mandatului, primarul Niki Silviu Gheorghescu a emis un număr de 310 dispoziții cu caracter normativ sau individual. Totodată, un număr de 19 dispoziții au fost emise pentru convocarea Consiliului Local Spanțov în ședințe ordinare, extraordinare sau de îndată, adoptându-se un număr de 57 de hotărâri, majoritatea dintre ele fiind inițiate de primarul comunei. Din punct de vedere economic, activitatea la nivelul comunei Spanțov este legată de agricultură, cu ramurile sale de bază: cultura mare, legumicultura și creșterea animalelor. Pe raza comunei funcționează 70 de societăți comerciale, cu obiect de activitate divers. Raportată la anii anteriori, starea economică a comunei Spanțov se încadrează într-o tendință de dezvoltare moderată, ca urmare a politicilor de atragere a investitorilor și a fondurilor comunitare și prin explotarea mai judicioasă a resurselor proprii. S-a acționat, în principal, prin îmbunătățirea infrastructurii, fiind întreprinse o serie de acțiuni, lucrări și investiții, astfel: lucrări de renovare a căminului cultural din satul Spanțov; lucrări de asfaltare și pietruire străzi; lucrări de amenajare parcuri; lucrări de reparații generale și de renovare a școlilor; lucrări de reparații generale sediu primărie; lucrări de împrejmuire cu gard din plasă bordurată pentru stațiile de apă, stația de epurare și puțuri; lucrări de renovare clădire pentru arhiva comunală; lucrări de asfaltare; lucrări de amenajare și reparații la baza sportivă; lucrări de reabilitare și modernizare Școala Generală nr. 1 Spanțov; lucrări de reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 2, sat Stancea; ridicarea gunoiului și igienizarea gropilor de gunoi închise în anul 2009, în toate cele 3 sate – Cetatea Veche, Spanțov și Stancea; crearea cadrului legal și deschiderea unor cabinete medicale și a unei farmacii în localitatea Spanțov, precum și deschiderea unui cabinet stomatologic; deszăpezirea străzilor; s-au realizat studii de fezabilitate în vederea accesării fondurilor structurale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. S-a pus accent pe colectarea resurselor proprii: taxe, venituri din chirii și din concesiuni etc. Astfel, pe lângă derularea contractelor încheiate, s-au organizat licitații pentru închirierea spațiilor aflate în patrimoniul comunei sau pentru concesionarea unor bunuri, aflate în domeniul privat al comunei Spanțov, pentru derularea de activități economice. Totodată, s-au întocmit studii de fezabilitate pentru modernizarea principalelor drumuri de interes local, fie prin pietruire, fie prin asfaltare. Totalul administrativ al comunei este de 6.497 hectare, în care sunt incluse și 164 de terenuri forestiere. Pentru conservarea și protecția mediului în comună, s-au ecologizat cursurile de apă, șanțurile, s-au plantat flori, arbori și arbuști.

Comuna Ciocănești:

Petre Pavel, primarul comunei Ciocănești, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în cursul acestei luni, pentru anul 2019, afirmă că principala preocupare a administrației publice locale a fost legată de gestionarea eficientă și asigurarea bunăstării cetățenilor, acționându-se în mod responsabil, prin dezvoltarea de politici și proiecte. „Unul din obiectivele urmărite de echipa pe care o conduc a fost acela de a crea o administrație publică locală eficientă, în folosul cetățeanului, gestionând eficient bugetul, ca urmare a identificării corecte a nevoilor și priorităților comunității”. În cadrul Biroului Registratură au fost înscrise pentru programarea în audiență aproximativ 50 de persoane. Solicitările, rezolvate într-o proporție covârșitoare, au cuprins date de interes general sau personal: infrastructură; probleme de natură familială sau socială; acte de proprietate, taxe și impozite locale; solicitări avizări construcții locuințe; locuri de muncă; conflicte de vecinătate. Pentru Compartimentul Registrul Agricol, în anul 2019, s-a continuat completarea pe hârtie a registrelor agricole pentru perioada anilor 2015 – 2019, făcându-se modificările curente în ceea ce privește componența familială, suprafețele de teren și animalele deținute, modificări intervenite ca urmare a înstrăinării imobilelor și a altor documente translative. Totodată, s-a continuat implementarea registrului agricol în format electronic, lucru care va permite o mai ușoară gestionare a bazelor de date. Comuna Ciocănești este structurată în 108 străzi pentru care a fost adoptat nomenclatorul stradal și atribuite numere poștale, a căror actualizare se face în permanență ca urmare a modificărilor intervenite în urma diverselor tranzacții pe care cetățenii comunei le fac. În evidențe, sunt înregistrate, la sfârșitul anului 2019, 1800 de gospodării. Pentru anul de referință, au fost eliberate 38 de certificate de producător. A fost sprijinită activitatea Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei, în vederea eliberării cărților de identitate prin eliberarea adeverințelor de nomenclator stradal, fiind eliberate astfel 241 de adeverințe. Tot pentru anul trecut, s-au emis 6 autorizații de construire de locuințe, 6 autorizații de desființare locuințe și 24 de certificate urbanistice zonale. Un accent foarte important a fost pus pe obținerea finanțărilor europene pentru proiecte de utilitate certă destinate locuitorilor comunei, în fapt proiecte pentru modernizare străzi, achiziționare autospecială pentru serviciul de pompieri, modernizarea sistemului de iluminat public, extinderea rețelei de alimentare cu apă și a celei de canalizare. Prin Biroul Juridic și Contencios Administrativ, la nivelul comunei Ciocănești s-a constituit o comisie locală pentru inventarierea terenurilor, aceasta având ca principal obiectiv întocmirea situației terenurilor agricole și forestiere aflate în domeniul public și privat al statului sau al comunei și care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. La nivelul comunei, la buna calitate a actului cultural contribuie mai mulți factori educațional, profesori de muzică, de balet, învățători, instructori de dansuri populare, dansuri sportive și ansambluri corale școlare. În fiecare an, se elaborează un plan de activitate, în domeniul cultural-educativ, care se reactualizează permanent. Formația de dans Macii Bărăganului și fanfara locală își desfășoară activitatea în cadrul Căminului Cultural comunal, participând și la diverse festivaluri. Petre Pavel, primarul comunei Ciocănești, afirmă, în concluziile Raportului privind starea socială, economică și de mediu pe anul 2019, că își propune ca unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce să fie un reper al eficienței, coerenței actului decizional, prin crearea unei comunități active și dinamice, atragerea de investiții și generarea de proiecte de importanță strategică. Se arată, totodată, că strategia de dezvoltare, pentru următorii 4 ani, a comunei Ciocănești, cuprinde măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă și de sprijinire a investitorilor, dezvoltarea sistemului educațional și al celui de protecție socială, dar și dezvoltarea infrastructurii utilitare, ținându-se cont de condiționalitățile de finanțare.

Comuna Valea Argovei:

Costel Boitan, edilul comunei Valea Argovei, în Raportul privind starea economico-socială și de mediu, precizează că stilul său de lucru este unul extrem de eficient, având o activitate orientată în special pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația publică locală, aplicarea hotărârilor Consiliului Local Valea Argovei, cu respectarea obligațiilor și atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și alte acte normative. Costel Boitan arată că, pentru anul 2019, a scăzut numărul beneficiarilor de ajutor social, câtă vreme o bună parte din beneficiarii de astfel de drepturi legale și-au găsit un loc de muncă stabil, fapt care duce la o îmbunătățire a nivelului de trai al acestora. „Dezvoltarea economico-administrativă a comunei și îmbunătățirea nivelului de trai au continuat și în acest an, prin continuarea investițiilor începute”. Astfel, pe parcursul anului 2019, s-au derulat următoarele investiții: modernizare teren de fotbal (tribune, vestiare), proiect derulat prin Grupul de Acțiune Locală Mostiștea; modernizare școală din satul Valea Argovei, corp A, cu finanțare primită prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia; modernizare grădiniță din satul Valea Argovei; asfaltare străzi în toate satele componente, străzi care nu au beneficiat de modernizări prin primul proiect din cadrul programului Naționalde Dezvoltare Locală; modernizare locuri de joacă pentru copii; obținerea de fonduri pentru construirea unui cămin cultural; promovarea specificului local, proiect ce se derulează prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri, în valoare de 53.000 euro, care implică organizarea de evenimente pe parcursul anilor 2020 și 2021, precum și achiziționarea de bunuri necesare desfășurării (cort, grup electrogen, mese, scaune). Tot pe parcursul anului trecut, s-au realizat următoarele obiective de investiții: reabilitarea corpului B din cadrul Școlii Generale Valea Argovei și construrea unui teren sintetic de sport pentru elevii și tinerii din comună; reabilitarea căminului cultural din satul Siliștea și reabilitarea acoperișului unității de învățământ din același sat; derularea programului național de cadastru și carte funciară, proiect în derulare; înființarea rețelei de apă uzată cu stație de epurare și modernizare alimentare cu apă, proiect în derulare; asfaltare străzi pe o lungime de 11,5 kilometri, proiect în derulare; reabilitare iluminat public executat în întregime, pentru toate satele componente; repartizarea de locuri de casă pentru tinerii sub 35 de ani; reabilitarea monumentelor din Valea Argovei și Siliștea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read