AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Independența:

Lică Voicu, edilul comunei Independența, în Raportul cu privire la starea economică și socială, arată că, în anul 2019, au fost emise de către primar un număr de 217 dispoziții, în vreme ce Consiliul Local Independența s-a reunit în 13 ședințe, adoptându-se 53 de hotărâri, toate avându-l drept inițiator. Prin două dintre compartimente, Financiar-Contabil și Impozite și Taxe, prin intermediul cărora autoritatea publică locală asigură managementul financiar contabil, s-au asigurat fundamentarea și elaborarea bugetului local de venituri și cheltuieli. S-au înregistrat următoarele date: venituri încasate – 10.994.060 lei, din care 2.121.409 lei venituri proprii; 2.916.547 lei venituri de la bugetul de stat repartizate prin Consiliul Județean și Direcția Generală a Finanțelor Publice; 5.956.104 lei venituri de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. S-au înregistrat cheltuieli de 10.983.963 lei. S-au urmărit execuția bugetului, evidența veniturior și cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor și efectuarea plăților. Totodată, s-au reactualizat impozitele și taxele locale, pentru anul 2019, rata de încasare a acestora fiind de 87 la sută. S-au înregistrat restanțe la încasarea imozitelor și taxelor locale la unii cetățeni ai comunei, la cei care au domiciliul pe raza altor localități, la unii agenți economici cu activitate suspendată sau încetată, dar mai ales la încasarea amenzilor, unde numărul și valoarea acestora au crescut. Tot la capitolul încasări s-au înregistrat restanțe pentru plata gunoiului menajer, acesta fiind un impozit nou, întâmpinat cu reticență de locuitorii comunei Independența, înregistrându-se, pentru finalul anului raportat, o rămășiță de 68.460 lei, suma totală încasată fiind de 126.134 lei. Tot pentru anul 2019, prin Compartimentul Achiziții Publice, s-au încheiat 30 de contracte, printre care pentru achiziționare Totem, mașini tuns iarba, s-au efectuat reparații capitale pentru Dacia Pick-up și autospeciala PSI etc. În cadrul registrului de corespondență generală, s-au completat 5518 poziții, din care cu preponderență au fost cereri pentru eliberare de adeverințe din registrul agricol, evidența muncii, anchete sociale, certificate fiscale sau de urbanism, de nomenclator stradal și producător agricol. A fost urmărit modul de soluționare a petițiilor, dar și modul de respectare a termenului legal de răspuns. Lică Voicu, primarul comunei Independența, precizează, în același document, că în domeniul relațiilor publice au fost solicitate adeverințe de la Registrul Agricol, anchete sociale în vederea obținerii gradelor de handicap, anchete pentru încredințarea minorilor în cazurile de divorț, propuneri cu privire la instituirea unor măsuri de protecție însă, în cadrul audiențelor, s-au semnalat disfuncționalități în cazul iluminatului public, neînțelegeri între vecini privind grănițuirea, probleme legate de aruncarea gunoiului menajer și de grajd în locuri neamenajate, defecțiuni la sistemul de iluminat public, distrugeri de mobilier urban, toate aspectele semnalate fiind rezolvate cu maximă operativitate. S-au înregistrat și 2 cereri în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, acestea fiind rezolvate favorabil în termen legal. În cadrul Compartimentului Stare civilă, s-au înregitrat: acte de naștere – 2; acte de căsătorie – 18; acte de deces – 59. S-au eliberat: 43 certificate naștere; 38 certificate de căsătorie; 82 certificate de deces. În urma controlului de fond, pe linie de stare civilă, derulat de Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Călărași, nu s-au înregistrat nereguli. La nivelul comunei Independența, s-au terminat de scris toate registrele agricole în format letric, dar și în format electronic, pentru perioada 2015 – 2019, însumând 3310 poziții de rol. Pe linie de urbanism, s-au redactat: 17 autorizații de contruire; 40 certificate de urbanism; 46 certificate de nomenclatură stradală; 8 procese-verbale de recepție; 4 autorizații de demolare. În domeniul asistenței sociale, la nivelul localității, 6 persoane figurează ca beneficiare ale Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, din care 2 persoane prestează muncă în folosul comunității, participând la lucrări de curățenie pe raza comunei. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în cursul anului 2019, a acționat pentru stingerea incendiilor de locuințe, pajiști și miriști. În domeniul învățământului, Consiliul Local Independența a repartizat sume pentru asigurarea bazei materiale și a cheltuielilor de funcționare, s-au asigurat fonduri pentru deplasarea în condiții de siguranță a microbuzului școlar, iar fiecare copil, de pe raza comunei, a primit cadouri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în valoare de 25 lei/pachet. Din anul 2013, biblioteca locală beneficiază de programul BIBLIONET, acest program facilitând accesul gratuit la informație, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci online. În anul 2019, s-au înregistrat următoarele proiecte și programe de dezvoltare locală: reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 2 albă ca Zăpada, sat Potcoava; reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 3 Degețica, sat Vișinii; modernizare drumuri, care constă în asfaltarea a 7 kilometri de străzi, sat Potcoava; întreținere și reparații strada Școlii, sat Potcoava, întreținere și reparații acostamente strada Unirii, tronson DJ 307A – strada E; achiziționare încărcător frontal; construire vestiar și grup sanitar în parcul comunal, sat Independența; reabilitare, dotare și compartimentare grup sanitar în cadrul Căminului Cultural Independența; reabilitare și compartimentare grup sanitar Cămin Cultural Potcoava; reabilitare instalație electrică – Căminul Cultural Potcoava, Căminul Cultural Independența și Primăria comunei Independența. „Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului”, arată Lică Voicu, primarul comunei Independența, în Raportul cu privire la starea economică și socială, pentru anul 2019.

Comuna Fundeni:

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Fundeni, prezentat de Gheorghiță Cărtușanu, primarul localității, acesta precizează că, de la data la care a fost reales în această funcție, a căutat, permanent, să găsească măsuri de eficientizare a activității, atât din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere logistic și al capitalului uman. „Așa cum am promis, sunt și voi fi primarul tuturor cetățenilor din comuna Fundeni. Viziunea mea pentru Fundeni se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor și pe respect și empatie pentru fiecare ceățean”, precizează acesta. Pentru anul 2019, în cadrul Consiliului Local Fundeni s-au adoptat 134 de hotărâri. La acest moment, la nivelul comunei se derulează mai multe proiecte: reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1; extindere și reabilitare dispensar; modernizare străzi și drumuri locale; modernizarea infrastructurii rutiere; extindere și reabilitare sediu administrativ; extinderea sistemului de iluminat public stradal; extindere și modernizare rețea locală de securitate; înființare sistem de canalizare cu stație de epurare și extindere sistemn de alimentare cu apă potabilă. Totodată, se derulează acțiunea de colectarea datelor pentru întocmirea documentației pentru alte 3 proiecte: construire sală de sport; construire complex sportiv; reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural. Totodată, se urmărește construirea unui nou parc comunal pe baza unui proiect care vizează îmunătățirea calității mediului. Pe parcusrul anului trecut, au fost emise 45 de dispoziții de primar. „Din partea instituției pe care o reprezint, întotdeauna a existat receptivitate la problemele din comunitate și am răspuns pozitiv în situații în care se demonstrează că se dorește un trai decent și modern în același timp, prin construcții noi ori reabilitări și extinderi ale celor deja construite”, precizează Gheorghiță Cărtușanu. S-au mai derulat următoarele activități edilitar-gospodărești: modernizarea și înlocuirea echipamentului electric din rețeaua de iluminat public; tăierea copacilor în zonele în care aceștia prezintă risc pentru cetățeni; aprovizionarea cu material lemnos pentru perioada de iarnă pentru unitățile de învățământ; rezolvarea în cel mai scurt timp a reclamațiilor cetățenilor, cu referire la iluminatul public și colectarea gunoiului menajer; informarea în teren a cetățenilor despre diverse activități sau probleme cu care se confruntă administrația publică locală; intervenții pentru soluționarea litigiilor privind aplicarea legilor fondului funciar; sprijin în depunerea dosarelor agricultorilor din comună pentru obținerea de subvenții; în domeniul protecției sociale, s-a încercat reducerea riscurilor de marginalizare socială, venind în sprijinul persoanelor singure și fără posibilități materiale de trai. Au fost raportate următoarele date: beneficiari venit minim garantat – 92 (ianuarie 2019, 76 (ianuarie 2020); beneficiari alocație pentru susținerea familiei – 144 (ianuarie 2019), 84 (ianuarie 2020), observându-se tendința de scădere câtă vreme aceștia au înțeles că astfel de beneficii materiale sunt doar soluții tranzitorii. Totodată, prin creșterea capacității de autosusținere a familiilor din localitate și prin creșterea solicitărilor privind indemnizația de creștere și îngrijire a copilului și a stimulentului de inserție, se constată că există un indicator de creștere a natalității. „Vreau și sper că sunteți în asentimentul meu ca și comuna noastră să cunoască o dezvoltare durabilă și creșterea gradului de civilizație, într-un cadru optim, european, în care toți cei din Fundeni să beneficieze de un confort rural corespunzător, de bunăstare și de șanse egale”, mai precizează primarul Gheorghiță Cărtușanu, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Fundeni, pe anul 2019.

Comuna Alexandru Odobescu:

Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, în Raportul asupra stării economico-sociale a localității, afirmă că principala problemă pe care a identificat-o, de-a lungul timpului, este lipsa societăților comerciale care ar fi însemnat, implicit, crearea de noi locuri de muncă și venituri mai mari colectate la bugetul local. „Criza economică a accentuat și mai mult posibilitatea dezvoltării societăților economice existente și a dus la lipsa de perspectivă pentru înființarea de noi societăți”. Pe raza comunei, Niculae Eremia a identificat 18 societăți comerciale care absorb, într-o oarecare măsură, forța de muncă locală: 1. Indepemdemța SA, cu filiale în Nicolae Bălcescu și Gălățui; 2. Roagro SRL, cu sediul central în municipiul București; 3. Prod Agro Abe București; 4. PF Enciu Anton, cu sediul în București; 5. Agrorom SRL București; 6. Independența Speed București; 7. Ana Prest Investment București; 8. Agro Prim SRL; 9. Canadianu Gălățui SRL; 10. Rox Textile SRL; 11. Enigmar Agro; 12. Sebier Agro SRL; 13. II Sultan Viorel; 14. II Dragnea Valter; 15. Aida Dragnea SRL; 16. Elia SRL; 17. Alvas Agro SRL; 18. Agry Plai SRL. În comună mai funcționează 12 magazine cu profil mixt și unități de alimentație publică de tip cârciumi, dar cifrele de afaceri ale acestora sunt din ce în ce mai mici câtă vreme lipsa locurilor de muncă de pe plan local generează un fenomen în lanț. „În condițiile menționate, însemnând prea puțini agenți economici, taxe moderate pentru a nu le obstrucționa activitatea, dublate de un buget de austeritate în condițiile autonomiei locale, posibilitatea de rezolvare a problemelor comunei s-a redus la minim, presupunând în acest caz eforturi suplimentare în vederea atragerii de fonduri și soluționarea problemelor stringente ale comunei”. Însă, la nivelul comunei Alexandru Odobescu, au avut loc investiții majore, prin atragerea de fonduri guvernamentale: 1. proiectul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, depus la Administrația Fondului de Mediu, însemnând înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare, a fost finalizat încă de la sfârșitul anului 2017; 2. a fost finalizat proiectul de modernizare de drumuri de interes local, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, cu o valoare eligibilă de 6.194.436 lei; este în curs de executare lucrarea de modernizarea căminului cultural, contractul de finanțare fiind semnat în data de 20.09.2016, finanțarea venind prin programul Național de Dezvoltare Rurală, prin FEADR – Fonduri Europene pentru Dezvoltare Rurală; este în curs de executare lucrarea de reabilitare și modernizare a Grădiniței cu Program Normal nr. 3 Gălățui, cu contract de finanțare, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, semnat la data de 30.12.2016; se află în derulare și lucrările de reabilitare și modernizare la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Nicolae Bălcescu; a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniță + școală cu clasele I-IV Alexandru Odobescu, lucrarea fiind în curs de execuție; tot în curs de executare se află și investiția reprezentând înființare sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem de alimentare cu apă în satul Gălățui; prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se află în procedură de proiectare construirea unui teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, în satul Alexandru Odobescu; prin bani veniți de la Banca Mondială, s-au achiziționat utilaje destinate managementului gunoiului de grajd. La nivelul comunei Alexandru Odobescu, 2 persoane figurează cu venitul minim garantat reglementat de Legea 416/2001, în vreme ce în plată, reprezentând indemnizații și asistenții persoanelor cu handicap, se află 95 de dosare, suma plătită de la bugetul local, pe anul 2019, fiind de 1.546.725 lei. Totodată, la nivelul comunei, se află un asistent comunitar, angajat al Direcției de Sănătate Publică, acesta având datoria să sprijine cu asistență medicală pe cei suferinzi sau aflați în dificultate. În domeniul serviciilor publice, Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, afirmă că-n acest caz s-a plecat de la premisa potrivit căreia instituțiile sunt înființate pentru a-l ajuta pe cetățean. Astfel, s-au depus eforturi pentru înființarea: 1. serviciului de salubritate; 2. serviciului de pază; serviciul de alimentare cu apă a fost transferat către S.P. Alexandru Odobescu. Pentru anul în curs, sunt vizate următoarele obiective: 1. modernizare drum de exploatare agricolă DA1, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, FEADR, submăsura 4.3 – investiții pentru dezoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, 2. reabilitare școla din satul Nicolae Bălcescu, în cadrul sesiunii 2016 – 2020 a Programului Național de Dezvoltare Locală; 3. în aceeași sesiune a PNDL – amenajare bază sportivă în satul Gălățui. „Nu aș putea trece indiferent pe lângă sprijinul consilierilor, precum și pe lângă modul de implicare a personalului din primărie în rezolvarea tuturor problemelor”, arată primarul Niculae Eremia, la finalul Raportulului asupra stării economico-sociale a localității Alexandru Odobescu.

Comuna Dorobanțu:

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, precizează că, în cursul anului 2019, au fost depuse două proiecte pentru asfaltare străzi, după cum urmează: 1. modernizare străzi în comuna Dorobanțu, sat Dorobanțu, pe o lungime de 4.099 metri liniari, cu o valoare estimată de 6.907.506 lei; 2. modernizare străzi în comuna Dorobanțu, sat Vărăști și sat Boșneagu, pe o lungime de 5.951 metri liniari, cu o valoare estimată de 8.269.716 lei. Cele două proiecte au fost depuse la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, dar și la Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, fiind declarate eligibile, acesta urmând să fie prinse în planul de finanțare în cursul acestui an. Totodată, a fost finalizat și recepționat obiectivul de investiții reprezentat de reabilitarea termică, înlocuire învelitoare și reparații curente la corp C1 din cadrul Școlii Gimnaziale prof. Dr. Adrian V. Rădulescu, acesta fiind finanțat în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu suma de 161.455 lei. În același timp, a fost predat amplasamentul pentru construirea Centrului Cultural Multifuncțional din satul Dorobanțu către Compania Națională de Investiții. Acest proiect se află în stadiul de licitație publică, pentru contractarea executantului, valoarea investiției fiind estimată la suma de 4.330.343 lei. Au fost realizate lucrări de extindere a iluminatului public, montându-se 130 de lămpi cu led de 35 w, pe străzile de la marginea satelor Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. S-au realizat lucrări de înregistrare sistematică a unui număr de 2457 imobile, în suprafață de 3395,88 hectare, în vederea înscrierii în sistemul integral de cadastru și carte funciară aparținând UAT Dorobanțu, acestea fiind finanțate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. A fost realizat și suportul topografic în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei. Permanent, au fost realizate lucrări de întreținere și igienizare a pomilor și a spațiului verde aferent DN31 și DJ304. S-au construit împrejmuiri la cimitirele din satul Dorobanțu și din satul Vărăști, executându-se lucrări de întreținere a acestora, inclusiv a cimitirului din satul Boșneagu. Pe traseul DN31 și DJ304 au fost plantați butași de trandafiri. S-au realizat lucrări de igienizare în toate unitățile de învățământ de pe raza comunei. În privința asistenței sociale, la nivelul comunei Dorobanțu, la sfârșitul anului 2019, erau încadrați 25 de asistenți personali și figurau 43 de beneficiari de indemnizație de însoțitor pentru persoane cu handicap grav. Plata acestora este efectuată la zi. Tot la sfârșitul anului 2019, erau în plată 95 de dosare de alocație pentru susținerea familiei, 27 de dosare de ajutor social, 18 dosare de acordare tichete sociale și s-au înregistrat 75 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, pentru perioada sezonului rece. În domeniul cultural, primarul Vasile Stoica menționează că ansamblul folcloric Spicul Dorobanțu a participat, printre altele, la Festivalul Internațional de Folclor din Zonguldak – Turcia și la Festivalul Național de Folclor Răvășitul Oilor, de la Bran, județul Brașov.

Comuna Sărulești:

„Prin acest material încercăm să îmbunătățim, în fiecare an, calitatea și eficiența muncii noastre”, precizează primarul Petre-Alexandru Călin, în deschiderea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești. Afirmă că a avut drept principale preocupări gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea locuitorilor, vizând: 1. dezvoltarea infrastructurii; 2. atragerea de fonduri nerambursabile; 3. atragerea de investitori; 4. repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local. Comuna Sărulești are în componență 7 sate: Sărulești Gară, Sărulești, Săndulița, Solacolu, Sătucu, Măgureni și Polcești, iar vatra satelor are o suprafață de 298 hectare, în vreme ce suprafața totală a comunei este de 6835 hectare. Din punct de vedere statistic, avem următoarele date: populație – Sărulești Gară: 1676 locuitori și 558 gospodării; Sărulești: 505 locuitori și 190 gospodării; Săndulița: 630 locuitori și 217 gospodării; Solacolu: 308 locuitori și 110 gospodării; Sătucu: 19 locuitori și 8 gospodării; Măgureni: 25 locuitoti și 14 gospodării; Polcești: 58 locuitori și 31 de gospodării. În total, comuna Sărulești numără 3221 locuitori și 1128 de gospodării. În comună activează 32 de persoane juridice, în vreme ce alte 22 de unități, care activează pe plan local, au sediul social declarat în altă localitate. În privința numărului de animale și păsări, pe gospodării situația se prezintă astfel: Sărulești Gară – 9 bovine, 281 oi, 7 capre, 16 cai, 208 porci, 1000 păsări, Sărulești – 44 bovine, 145 oi, 35 capre, 23 cai, 203 porci, 1000 păsări; Săndulița – 36 bovine, 485 oi, 196 capre, 18 cai, 408 porci, 1500 păsări; Solacolu – 8 bovine, 179 oi, 56 capre, 13 cai, 133 porci, 500 păsări; Sătucu – 2 bovine, 58 oi, 27 capre, 6 cai, 13 porci, 100 păsări; Măgureni – 5 bovine, 4 cai, 100 păsări; Polcești – 2 capre, 4 cai, 37 porci, 50 păsări. Totalul general: bovine – 104; oi – 1148; capre – 424; cai – 323; porci – 1002; păsări – 4250. Suprafața totală a comunei, de 6835 hectare, este împărțită astfel: terenuri curți și construcții – 387 hectare; arabil – 5351 hectare, teren neproductiv – 267 hectare; vii și pepiniere viticole – 77 hectare; livezi și pepiniere – 35 hectare, păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 70 hectare, terenuri cu ape și ape cu stuf – 480 hectare. În cursul anului 2019, Consiliul Local Sărulești a fost convocat în 15 ședințe de consiliu, din care: 12 ordinare, 2 extraordinare, 1 de îndată. S-au înregistrat 86 de hotărâri, în următoarele domenii: aprobarea bugetului local; aprobarea unor documentații tehnico-economice; stabilirea taxelor și impozitelor locale; rectificare bugetară; apartenența la domeniul privat a unor terenuri intravilane; acordare locuri de casă etc. S-au înregistrat 267 de dispoziții ale primarului, acestea vizând: constituirea unor comisii de lucru, încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, acordarea de indemnizații de susținere și de handicap; acordarea, modificarea și încetarea ajutorului social etc. În registrul special, s-au înregistrat 151 de contracte de arendare și 105 acte adiționale la contractele de arendare. Totodată, s-au înregistrat 43 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale. Prin compartimentul relații cu publicul, s-au înregistrat următoarele date: în registrul de intrare-ieșire – 4976 de poziții; primit și expediat fax – 500; primit și expediat corespondența – 661; răspunsuri solicitări telefonice – 800; e-mailuri – 820; tehnoredactare adeverințe – 1800; tehnoredactare adrese – 203; înregistrare oferte de vânzare pentru terenuri extravilane – 96. Prin biroul Buget-Finanțe, Contabiltate au fost emise 3500 de înștiințări de plată, au fost eliberate 876 de certificate fiscale, au fost confirmate 1050 de debite pentru amenzi. S-a primit un număr de 650 de declarații de impunere, registrul rol nominal unic fiind completat cu 50 persoane juridice și 575 persoane fizice. În domeniul urbanismului, la nivelul comunei Sărulești, în anul 2019, s-au eliberat 24 de certificate, din care 13 pentru persoane fizice și 11 pentru persoane juridice, s-au eliberat 9 autorizații de construire, din care 1 pentru persoane fizice și 8 pentru persoane juridice, eliberându-se, totodată, o autorizație de demolare pentru persoane juridice. Activitatea din cadrul compartimentului Registrul Agricol: au fost eliberate 14 atestate de producător și 14 carnete de comercializare a produselor; au fost eliberate 2250 de adeverințe cu date din registrul agricol; s-au eliberat, la solicitarea producătorilor agricoli, 80 de adeverințe pentru APIA; au fost eliberate 23 de adeverințe pentru completarea dosarelor de rechizite și burse școlare sau bani de liceu, pentru completarea dosarului ajutorului de încălzire, pentru completarea dosarului de ajutor social și al alocației de susținere a familiei. S-au deschis 5 rol-uri pentru tineri și alte 15 pe baza actelor de vânzare-cumpărare. În domeniul asistenței sociale, situația se prezintă astfel: anchete sociale – 50 pentru ajutorul social; 2 burse școlare, 10 pentru poliție și jandarmerie; 65 alocații pentru susținerea familiei; 45 pentru protecția copilului; 30 pentru handicap; 2 diverse alte solicitări. S-au realizat: dosare noi pentru ajutor social – 6; dosare alocații pentru susținerea familiei – 25; dosare pentru îngrijirea copilului – 6; dosare indemnizații – 3; dispoziții ajutor social – 30; contracte de muncă asistenți personali – 3; dosare pentru ajutor de încălzire – 205. La capitolul stare civilă, datele sunt următoarele: certificate de naștere – 44; certificate de căsătorie – 38, certificate de deces – 49. S-au întocmit 37 acte de deces, 15 acte de căsătorie și 4 acte de naștere. „Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, arată Petre-Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în finalul Raportului privind starea economică, socială și de mediu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read