AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, și-a prezentat Raportul privind starea economică, socială și de mediu a localității, pe anul în curs. Depus pentru dezbatere, în acesta se arată că, în cursul anului trecut, nivelul veniturilor planificate prin bugetul local, a fost de 7.116.702 lei, din care s-au realizat încasări în sumă de 5.858.508 lei, ceea ce reprezintă un procent de 82,32 la sută, în vreme ce nivelul cheltuielilor planificate a fost de 5.164.474 lei, în procent de 72,57 la sută din volumul planificat de 7.116.702 lei. Au fost realizate următoarele investiții, la nivelul comunei Dorobanțu: 1. S-a executat asfaltarea IBU strada Tudor Arghezi, în suprafață de 7.750 mp, din excedentul anului 2019; 2. A fost realizat PUZ-ul pentru stația de epurare ape uzate în comuna Dorobanțu, în vederea execuției lucrării de canalizare, finanțate prin POIM, de către ADI Ecoaqua; 3. S-au executat lucrări de reparații curente de străzi în satele Vărăști și Boșneagu, în suprafață totală de 4.100 mp; 4. În data de 2.09.2020, s-a atribuit contractul de execuție a lucrării de investiții construire Centrul Cultural Multifuncțional în comuna Dorobanțu, cu durata de execuție de 16 luni; 5. S-a realizat suportul topografic în vederea actualizării PUG-ului comunei Dorobanțu și s-a contractat reactualizarea documentației planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism; 6. S-a realizat intabularea în totalitate a străzilor din comuna Dorobanțu, necesară pentru obținerea finanțării lucrărilor de asfaltare a acestora, 7. S-a actualizat documentația de proiectare tehnică pentru obiectivul de investiții – amenajare trotuar pe partea stângă a DN31 km 22+901 – km 25 + 950; 8. S-au achiziționat și distribuit gospodăriilor un număr de 1.297 pubele, pentru colectarea gunoiului menajer; 9. A fost renovată și s-a achiziționat mobilier pentru o sală de clasă din cadrul Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Dorobanțu; 10. S-a realizat lotizarea parcelelor aflate la dispoziția comisiei locale de fond funciar pentru obținerea numerelor cadastrale și punerea în posesie a persoanelor conform Legii Fondului Funciar și s-a realizat întocmirea fișelor de punere în posesie pentru redactarea titlurilor de proprietate; 11. Au fost depuse la Compania Națională de Investiții 4 proiecte, reprezentând: 1. – modernizare străzi-asfaltare în satele Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu – 12 km, astfel – sat Dorobanțu – străzile Dimitrie Ghica tr. 2, Barbu Știrbei tr. 2, Alexandru Ioan Cuza tr. 2, Mircea cel Bătrân tr. 2, Neagoe Basarab tr. 2, Mihai Viteazul tr. 1, Constantin Brâncoveanu tr. 1, Tudor Vladimirescu tr. 1, heliade Rădulescu tr. 1, George Coșbuc, tr. 5, 6, 7, 8, 9, 10; sat Boșneagu, străzile – Pandurii, Ulmului, Hortensia Papadat Bengescu, Valeriu Butulescu, Zaharia Stancu, Ștefan Octavian Iosif, Anton Pann, Bisericii, Școlii, Marin Sorescu, Alexandru Vlahuță, Tudor Vianu, Trandafirilor; sat Vărăști, străzile – Burebista, Petru Rareș, Mircea Eliade tr. 1, 2, 3, 4, 5, Alexandru Ipsilanti, Liviu Rebreanu, Regele Ferdinand, Carol I, Șerban Cantacuzino, Alexandru Lăpușneanu, Ioan Nicoară, Radu Mihnea, Vasile Lupu, Gheorghe Duca, Constantin Cantemir; 2. Modernizare străzi – asfaltare în satele Vărăști și Boșneagu, pe o lungime de 3,7 kilometri, reprezentând străzile Decebal, Mihai Racoviță, Alexandru cel Bun, Mostiștei; 3. Modernizare străzi – asfaltare în satul Dorobanțu, pe o lungime de 4,099 kilometri, reprezentând străzile Mihai Viteazu tr. 2, Constantin Brâncoveanu tr. 2, Tudor Vladimirescu tr. 2, Heliade Rădulescu tr. 2; 4. Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program Normal nr. 1 sat Dorobanțu; 12. A fost depusă cerere de finanțare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței din satul Dorobanțu, aceasta fiind trecută pe lista de sinteză, în vederea finanțării, la data de 30.07.2020; 13. Au fost executate lucrări de întreținere și igienizare a copacilor și a spațiului verde aferent Drumului Național 31 și a Drumului Județean 304, dar și colectarea gunoaielor din cele 3 sate. La sfârșitul anului 2020, pe raza comunei Dorobanțu, erau încadrați 24 asistenți personali și 47 beneficiari de indemnizație însoțitor pentru persoane cu handicap grav. La nivelul anului 2020, consiliu local comunal s-a întrunit în 13 ședințe, adoptându-se 39 de hotărâri. Totodată, au fost emise 219 dispoziții ale primarului. În cadrul compartimentului de asistență socială, se înregistrează următoarele date: număr de familii beneficiare de ajutor social – 33 dosare cu 69 persoane; dosare alocație de stat – 20; număr dosare alocație de susținerea familiei – 80; număr de dosare ajutor de încălzirea locuinței – 109; anchete sociale – 176; ajutoare acordate familiilor defavorizate – 13; 5 anchete sociale divorțuri cu copii. În compartimentul de stare civilă, s-au înregistrat: 423 acte în registrul de intrări-ieșiri; s-au eliberat 41 de  certificate de naștere, la cerere; s-au înregistrat 10 acte de căsătorie, eliberându-se, totodată, 24 de certificate de căsătorie; s-au înregistrat 63 de acte de deces, eliberându-se 74 acte de deces. Pe anul 2020,  nu s-au înregistrat acte de naștere.

Comuna Spanțov

Niki Silviu Gheorghescu, edilul comunei Spanțov, afirmă că principala sa preocupare a fost legată de îmbunătățirea infrastructurii, fiind întreprinse o serie de acțiuni, lucrări și investiții, însemnând asfaltări de străzi pe o lungime de 8 kilometri, cu finanțare în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală, în fiecare din satele componente ale comunei, proporțional cu rețeaua de drumuri. În Cetatea Veche s-au asfaltat  străzile Labirint, Corabia, Cerbului și Dropiei, fiind vorba de o rețea de circa 1,2 kilometri. În satul Spanțov s-au asfaltat strada Arcului, pe o lungime de 800 de metri, plecând din DN31 și având ieșirea tot la drumul principal, aceasta fiind un fel de rută ocolitoare pentru atelajele hipo sau de alt tip, și strada Sportului, aceasta fiind calea de acces spre vechiul stadion local, dar și către terenurile agricole deținute de proprietari. În satul Stancea strada Culturii a fost reabilitată și asfaltată, aceasta făcând legătura cu școala din sat și cu noua grădiniță. S-au mai asfaltat străzile  Viselor, care duce în satul nou înființat în sat, după inundații, Mihai Eminescu, aceasta fiind calea de acces spre cimitirul sătesc, făcând legătura cu biserica locală și stația de transport în comun, în vreme ce în fostul sat Clinciu a fost reabilitată  strada Cocor, pe o lungime de 600 de metri, aceasta fiind principalul drum sătesc, legând biserica de cult penticostal, școala și stația de autobuz, la care se adaugă o străduță, de circa 200 de metri, reprezentând calea de acces spre cimitirul ortodox din satul Clinciu. Totodată s-au executat lucrări de renovare a căminului cultural din satul Spanțov; lucrări de pietruire străzi; lucrări de amenajare parcuri; lucrări de reparații generale și de renovare a școlilor; lucrări de reparații generale sediu primărie; lucrări de împrejmuire cu gard din plasă bordurată pentru stațiile de apă, stația de epurare și puțuri; lucrări de renovare clădire pentru arhiva comunală; lucrări de asfaltare; lucrări de amenajare și reparații la baza sportivă; lucrări de reabilitare și modernizare Școala Generală nr. 1 Spanțov; lucrări de reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 2, sat Stancea; ridicarea gunoiului și igienizarea gropilor de gunoi închise în anul 2009, în toate cele 3 sate – Cetatea Veche, Spanțov și Stancea; crearea cadrului legal și deschiderea unor cabinete medicale și a unei farmacii în localitatea Spanțov, precum și deschiderea unui cabinet stomatologic; deszăpezirea străzilor; s-au realizat studii de fezabilitate în vederea accesării fondurilor structurale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. S-a pus accent pe colectarea resurselor proprii: taxe, venituri din chirii și din concesiuni etc. Astfel, pe lângă derularea contractelor încheiate, s-au organizat licitații pentru închirierea spațiilor aflate în patrimoniul comunei sau pentru concesionarea unor bunuri, aflate în domeniul privat al comunei Spanțov, pentru derularea de activități economice. Cornel Toma, viceprimarul localității, de declară că administrația locală de la nivelul comunei Spanțov acționează pentru îmbunătățirea calității de trai, a condițiilor de viață pentru cetățeni. “Ideea este ca diferențele de trai dintre oraș și sat să fie eliminate într-o proporție care să ne mulțumească”. La acest moment, se execută lucrări de racordare a stației de epurare din cadrul rețelei de canalizare la sistemul energetic. Investiția vine și închide circuitul apei în gospodăriile localnicilor, după ce rețeaua de alimentare cu apă potabilă e exploatată de câțiva ani, iar ultimele investiții din acest sector au fost deja finalizate, prin punerea în funcțiune a stației de alimentare cu apă din satul Cetatea Veche, cu  o capacitate de 3.000 de metri cubi, apa fiind stocată într-un bazin de inox, deservind satele Cetatea Veche și Clinciu.  Sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate urmează să deservească 840 de gospodării, racordurile fiind deja duse până în incinta acestora, urmând ca racordurile finale să fie executate după ce stația de epurare va fi alimentată cu energie electrică, aceste costuri urmând să fie suportate de beneficiari. Totodată, se așteaptă ca lucrarea de reabilitare și extindere a sediului Primăriei Spanțov să se finalizeze la jumătatea primăverii, urmând ca și condițiile de lucru ale salariaților acestei instituții să se desfășoare în condiții mult îmbunătățite. Lucrările de extindere se derulează pe aproximativ 140 mp.

Comuna Chiselet

Trei investiții majore s-au derulat, în ultimii ani, pe raza comunei Chiselet, după ce administrația locală a reușit să atragă fonduri de 9.319. 852 lei, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiectele, depuse la Ministerul Dezvoltării, au vizat: 1. modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2, cu o valoare estimată la 950.366 lei; 2. Asfaltare străzi, cu o valoare estimată de 7.380.101 lei; 3. Construire unitate sanitară, cu o valoare estimată la 989.385 lei. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul localității. În cadrul primei etape a programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul localității au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri.  S-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri, în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală. La nivelul comunei, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, la acest moment urmând să se toarne stratul de uzură pe alți aproximativ 5 kilometri de drumuri de interes  local, câtă vreme rețeaua stradală însumează un total de 27 kilometri, iar 21 de kilometric de drum sunt exploatați în condiții moderne.  Au rămas nereabilitate stradele cu un ecartament de 3 metri, pe la marginea satului. Totodată, în ultima perioadă, s-a realizat documentația tehnică pentru proiecte reprezentând: 1. realizare, modernizare, dotare şi extindere cămin cultural comuna Chiselet; 2. construire și amenajare bază sportivă în comuna Chiselet; 3. înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Chiselet; 4.  construire sală de sport în comuna Chiselet, prin subprogramul „Săli de sport”; 5. construire și dotare sediu primărie în comuna Chiselet, prin programul național de construcții de interes public social. În primul trimestru al acestui an, Mihail Penu ne spune că sunt, în continuare, investiții în derulare, lucrându-se la partea de finisare a lucrării de reabilitare și modernizare a Grădiniței nr. 2, din localitate, estimându-se că aceasta se află într-o proporție de 99 la sută executată. În cadrul grădiniței, cuprinzând trei săli de  clasă, trebuie făcute dotările cu mobilier, dar și de montat paratrăsnetul. Lucrarea a cuprins inclusive dotarea acesteia cu un sistem de încălzire  modern, sigur și eficient, reprezentat de o centrală termică pe lemne. “A fost montată în urmă cu două săptămâni, iar acum i-am făcut, în repetate rânduri, probe, iar sistemul funcționează într-un mod care ne mulțumește.” O altă grădiniță este în curs de executare, cu finanțare primită de la Uniunea Europeană, prin Ministerul Educației, având termen de finalizare anul în curs. Pe raza comunei, sunt 82 de copii înscriși la grădiniță, din care aproximativ 70 vin permanent la cursuri, la care se adaugă 360 de copii care frecventează cursurile școlare, la o populație declarată, la ultimul recensământ, derulat în anul 2011, de 3.392 locuitori. Mihail Penu apreciază că numărul locuitorilor este , în realitate, altul decât cel statistic, însemnând un maxim de 2.700.  Investiția trebuie finalizată până la sfârșitul acestui an, aceasta fiind o obligație contractuală, însă lucrările se derulează într-un ritm greoi, câtă vreme fondurile alocate sunt insuficiente, iar până acum, în derularea lucrărilor, au fost angrenate două firme, ambele nemulțumite de sistemul de finanțare și de plafonul acesteia. Lucrarea a fost scoasă din nou la licitație, iar Mihail Penu, primarul comunei din Chiselet, privește cu scepticism acest fapt, apreciind că există și posibilitatea ca banii să fie ceruți înapoi în condițiile în care lucrarea nu este finalizată. La nivelul comunei, rețeaua de alimentare cu apă a fost reabilitată și extinsă, an de an, din fonduri proprii, câtă vreme investiția inițială, venită prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013 nu a acoperit necesarul comunei, având o lungime inițială de 6 kilometri. Rețeaua de alimentare cu apă acoperă necesarul a 90 la sută din gospodării, însă, la nivelul localității, nu există rețea de canalizare și stație de epurare, soluția văzută de administrația locală, pentru a remedia acest neajuns, fiind înscrierea comunei în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, urmând ca investiția să se deruleze prin fonduri atrase, de această structură, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read