Anunț


Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două funcții contractuale, de execuție, vacante.

 1. Denumirea posturilor vacante:
 • Inspector de specialitate, grad profesional II – Sala Polivalentă
 • Referent, treapta profesională IA – Birou resurse umane.
 1. Condiții generale și specifice necesare pentru ocuparea posturilor:
 • Pentru funcția de Inspector de specialitate:
  • Studii universitare de licență absovite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență.
  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator – nivel avansat.
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
 • Pentru funcția de Referent:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • să aibă cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu.
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani
 1. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
 2. Condițiile de desfășurare a concursului:
 • Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la Biroul resurse umane al SP CTAFL, până la data de 08.12.2017.
 • Data, ora și locul organizării probei scrise: 14.12.2017, ora 1000 la sediul SP CTAFL ( str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 bl. Flora).
 1. Bibliografia de concurs este următoarea:
 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004, privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 3. copiile documetelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relații suplimentare se pot obține la sediul SP CTAFL Călărași sau la numărul de telefon 0242-314186.

 

Director                                          Birou resurse umane

ing. Ciocîrlan Gheorghe                          insp. spec. Ioniţă Elisabeta

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read