AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

UAT Unirea:

Florian Belu, primarul comunei Unirea, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, pentru anul 2019, afirmă că a avut drept preocupare principală gospodărirea eficientă a bugetului local, dar și asigurarea unui grad de satisfacție din punct de vedere material, a locuitorilor, prin dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri în vederea extinderii, modernizării, întreținerii și reparării drumurilor de interes local, a rețelei de apă existente, a imobilelor din domeniul public și privat al comunei, a iluminatului public, menținerea curățeniei și colectarea gunoiului menajer, atragerea de investitori, precum și asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală. „Activitatea primarului s-a desfășurat în serviciul colectivității locale, în acord cu interesele generale ale comunei Unirea, pe baza atribuțiilor prevăzute de lege, respectând principiul transparenței decizionale”, precizează Florian Belu. Pentru anul 2019, gradul de colectare a veniturilor proprii, la nivelul UAT Unirea, a fost de 82 la sută. Astfel, bugetul de venituri însumează 9.431.436 lei, din care: venituri proprii – 1.182.752 lei; cote și sume defalcate din impozitul pe venit – 692.115 lei; sume defalcate din TVA – 2.560.630 lei; subvenții de la alte instituții – 4.753.925 lei (4.656.264 lei – PNDL; 18.979 lei – ajutor de încălzire; 15.965 lei – subvenții PUG; 264.311 lei – AFIR, achiziție buldoexcavator; 64.420 lei – donații și sponsorizări). Bugetul de cheltuieli însumează 9.504.893 lei, din care: cheltuieli de personal – 2.086.379 lei (1.645.847 lei – cheltuieli cu salariile personalului din administrația publică; 16.578 lei – cheltuieli cu personalul din învățământ; 423.954 lei – cheltuieli salariale cu personalul din cadrul căminului pentru persoane vârstnice); iluminat public – 172.746 lei (energie electrică – 123.577 lei; lucrări de întreținere și reparații – 49.169 lei); rețele și gospodării de apă (consum curent – 68332 lei; modernizări – 20.095 lei); studii și proiecte – 35.792 lei, reprezentând SF și DALI pentru proeictul Modernizare drumuri de interes local, în valoare de 5.499.276 lei. A fost achitată suma de 139.542 lei, pentru studii SF și DALI pentru proiectul de modernizare a străzilor din comuna Unirea, aferent Programului Național de Dezvoltare Locală 3, acesta vizând asfaltarea tuturor străzilor din satele Unirea și Oltina. În domeniul cultural, prin Căminul cultural local s-au derulat mai multe activități specifice, după cum urmează: repetiții Ansamblul Folcloric Unirea; Ziua Femeii; Ora Pământului; Ziua Europeni; Ziua Copilului; activități zilnice cu copiii pe timpul vacanței de vară; spectacole de teatru pentru copii; petreceri specifice; Ziua Națională a României; vizionări de filme și documentare; repetiții; spectacole de magie. La nivel local, sunt școlarizați 248 de copii, în cadrul școlii gimnaziale cu clasele I-VIII, care include și o grădiniță cu program normal. Au fost executate lucrări de igienizare și reparații, în cadrul instituțiilor de învățământ, în suma de 57.572 lei, la care se adaugă suma de 63.733 lei, reprezentând cheltuieli de funcționare. La capitolul protecția mediului, UAT Unirea a cheltuit suma de 173.936 lei, pentru presări de servicii de întreținere și curățenie, îndepărtarea gunoaielor, colectarea și localizarea acestora, precum și pentru îngrijirea platformelor de gunoi. În domeniul infrastructurii, a fost finalizat proiectul Modernizarea drumurilor de interes local, derulat prin PNDL2, pe o lungime totală de 5.465 metri liniari. Au fost asfaltate următoarele străzi: Fermei, Dogarilor, Viitor, Constructorului, Libertății, Dacului, Sălcioarei, Agronomului, Borcea, Magnoliei, Școlii, Grădiniței, Pontonului, Livezilor, Grădinilor, Parcului, Vișinilor, Poeiniței, Duzilor, Stadionului, Primăriei, Lujerului (tronson I și II), Mușețelului. Pentru acest proeict, s-a achitat suma de 4.805.059 lei. Totodată, s-au amenajat trotuare pe ambele sensuri de mers, la nivelul DN3B, în satul Oltina. În domeniul asistenței sociale, s-au înregistrat următoarele date: ajutor social – 17 familii și persoane singure; alocații de astat – 17 copii; alocații pentru susținerea familiei – 86; indemnizații pentru creșterea copilului – 77; indemnizații pentru persoane cu handicap – 42; ajutoare pentru încălzirea locuinței – 73; anchete sociale – 780; tichete sociale pentru grădiniță – 9; consiliere primară – 44. Pentru anul 2019, activitatea Centrului de Zi pentru Copii a fost suspendată câtă vreme nu au mai existat solicitări. Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria, din cadrul comunei Unirea, funcționează cu o capacitate de 28 de locuri, cu o schemă de personal formată din 14 persoane. Comuna Unirea are un număr de 2.620 locuitori, iar pentru anul 2019 s-au înregistrat următoarele date de stare civilă: acte de naștere – 1 (act transcris pentru un minor născut în străinătate); acte de deces – 30; acte de căsătorie – 15, din care unul transcris; documente privitoare la starea civilă – 169 mențiuni. S-au efectuat 211 înregistrări de evidență a contractelor de arendă, în cadrul compartimentului Registru Agricol, s-au eliberat 764 adeverințe, au fost eliberate 26 de atestate de producător și 26 de carnete de comercializare. La capitolul urbanism, s-au eliberat 8 autorizații de construcție, 5 autorizații de desființare și 14 certificate de urbanism. În cursul anului 2019, au fost convocate 18 ședințe de consiliu local, din care: 13 ordinare; 2 extraordinare; 2 de îndată, 1 extraordinară de îndată. Au fost adoptate 63 de hotărâri.Toate proeictele de hotărâre l-au avut drept inițiator pe primar.

UAT Roseți:

Nicolae Râjnoveanu, edilul comunei Roseți, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2019, afirmă că activitatea administrației publice locale, de la nivelul localității, este în continuare marcată de lipsa fondurilor bănești, fapt care a influențat ca numeroasele obiective propuse să nu poată fi realizate. Comuna Roseți figurează cu 8.503 hecatre teritoriu administrativ, din care 378,31 hectare reprezintă teren intravilan. „Incertitudinea privind posibilitatea acoperirii cheltuielilor prevăzute, precum și grija că vor apărea alte probleme neplanificate, au creat dereglări, nepermițând fixarea unei strategii clare în sensul dorit de noi, în timp util”, precizează Nicolae Râjnoveanu. La nivelul comunei Roseți, sunt 6.490 de locuitori, din care: 3.194 – femei; 3.269 – bărbați; densitatea este de 85 locuitori/kmp, pe următoarele categorii de vârste: 0-14 ani – 1.220 (din care 597 sex masculin, 693 sex masculin), 15-59 ani – 4.149 (din care 1.987 sex masculin, 2.126 sex masculin), peste 60 de ani – 1.121 (din care 610 sex masculin, 511 sex masculin), cu un spor natural pozitiv de 4,2 la sută. Resursa totală de muncă, reprezentată de populația de 18-65 ani, este de 4.469 locuitori, procentul fiind de 68,86 la sută, iar populația activă este de 4.351 locuitori. Venitul minim garantat este primit de 79 de persoane, din care 14 dețin certificat de incapacitate de muncă, 17 sunt apte de muncă, iar 48 de persoane au copii sub vârsta de 7 ani sau sunt persoane vârstnice. Populația activă este structurată în două categorii: sectorul agricol – 2.600 persoane; sector neagricol – 1.751 persoane. Structura populației active ocupate pe diverse tipuri de activități socio-economice: agricultură – 2.606; construcții – 420; confecții – 210; comerț și alimentație publică – 156; finanțe, banci – 6; invățământ – 26; sănătate – 8; alte activități – 919. La data de 31.12.2019, pe raza comunei Roseți își desfășuru activitatea 79 de agenți economici. Conform datelor statistice, 80 la sută din persoanele active își desfășoară activitatea la societți comerciale de pe raza municipiului Călărași, fiind navetiști. Pentru anul 2019, la nivelul administrației publice locale, s-au emis: 350 de dispoziții ale primarului; 80 de hotărâri de consiliu local; au fost întocmite 88 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale; au fost comunicate 18 răspunsuri la petițiile adresate de cetățeni. La capitolul stare civilă, s-au înregistat următoarele acte: 9 acte de naștere; 62 certificate de naștere la solicitarea cetățenilor; 40 acte de căsătorie; 61 certificate de căsătorie; 40 acte deces; 56 certificate de deces; 1 certificat de divorț. În domeniul protecției sociale, pentru anul 2019 s-au întocmit: 141 anchete de invaliditate, necesare la comisiile de evaluare; 110 anchete pentru reevaluarea minorilor aflați în centre de plasament, respectiv la asistenții maternali profesioniști; 29 anchete privind soluționarea cauzelor civile. Tot în cursul anului trecut, s-au întocmit 376 de dosare privind ajutorul de încălzire a locuinței, s-au efectuat 102 anchete sociale privind starea persoanelor beneficiare de indemnizație cu handicap grav; 27 de anchete sociale au fost efectuate în cadrul programului Bani de Liceu și Euro 2000; 74 de anchete pentru acordarea de burse sociale școlare; 23 de dosare privind creșterea și îngrijirea copilului; 18 dosare reprezentând stimulent educațional. Referitor la alocațiile pentru susținerea familiei, în anul 2019 s-au înregistrat 40 de dosare noi, dintr-un total la plată de 248, iar 80 au încetat. În privința venitului minim garantat, s-au înregistrat 26 de dosare noi, dintr-un total de 62 de dosare, s-au efectuat 4.371 ore de muncă, s-au întocmit 58 de dosare de încălzire, 932 de pachete au fost distribuite prin POAD, s-au întocmit 82 de dosare pentru alocație de stat. În cadrul compartimentului Registru Agricol, pentru anul trecut, s-au eliberat 5.300 de adeverințe, din care 99 de adeverințe pentru APIA. S-a răspuns la un număr de 100 de adrese și petiții. S-au verificat și eliberat 46 de atestate de producător și 46 carnete de comercializare a produselor agricole, alte 2 cereri fiind pentru completarea cu alte produse în atestat și în carnetul de comercializare. În total, s-au înregistrat 10.342 documente. La nivelul comunei, s-au înregistrat următoarele efective de animale: 815 capete bovine; 10.167 capete ovine; 559 capete porcine; 779 capete caprine; 270 capete cabaline; 10.121 păsări; 13 măgari; 475 familii albine. În domeniul producției agricole, pe raza comunei Roseți s-au înregistrat următoarele recolte: grâu – 4.900 kg/ha; orz – 5.900 kg/ha; porumb – 5.500 kg/ha; rapiță – 1.400 kg/ha; floarea soarelui – 2.500 kg/ha; soia – 2.750 kg/ha; mazăre – 1.250 kg/ha; lucernă – 3.200 kg/ha; plante nutreț – 6.000 kg/ha; islaz – 6.000 kg/ha; vii – 900 kg/ha; orzoaică – 4.000 kg/ha; triticale – 4.600 kg/ha; năut – 1.200 kg/ha. Tot pentru anul trecut, la nivelul UAT Roseți s-au eliberat 43 de certificate de urbanism, având ca scop construirea de locuințe parter; parter + mansardă; parter + 1 etaj; anexe gospodărești, s-au eliberat 30 de autorizații de construire locuințe și anexe gospodărești și s-au eliberat 4 autorizații de desființare; au fost întocmite 24 de procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor. A fost urmărită activitatea de investiții, iar situația lucrărilor desfășurate, la sfârșitul anului 2019, se prezintă astfel: extindere rețea de canalizare menajeră și modernizare gospodărie de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea de distribuție apă, faza de proiectare, cu o valoare de 12.491.566 lei; modernizare drumuri de interes local, executată în proporție de 80 la sută; valoarea – 6.727.620 lei; reabilitare și modernizare școală – lucrare în execuție; valoare – 6.906.252 lei; construire corp anexă Primăria Roseți – lucrare finalizată; valoare – 384.069 lei; construire teren fotbal pentru antrenament, vestiare, împrejmuire și iluminat, lucrare aflată în stadiul de proiectare și execuție, valoare – 510.705 lei; utilități pentru construcție sală de sport școlară, lucrare aflată în faza de achiziție, valoare – 115.000 lei; realizare studiu de fezabilitate pentru înființare rețea de distribuție a gazelor naturale – în curs de finalizare; realizare documentație tehnică pentru lotizare zona est în vederea atricuirii de locuri de casă – lucrare finalizată.

UAT Modelu:

Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, consideră, în Raportul de activitate prezentat în exercitarea atribuțiilor care-i revin, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de ineters public, că misiunea celor care compun administrația locală este aceea de a asigura un management performant, corect și echilibrat din punctul de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări rurale integrate durabile și pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. Consideră că atrbuțiile care-i revin sunt legate de satisfacerea nevoilor generale și specifice, având drept obiective crearea de noi locuri de muncă prin atragerea de investitori, atragerea de fonduri europene, investiții noi, continuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii, revizuirea inventarelor privind domeniul public și privat al UAT Modelu, finalizarea aplicării legilor funciare, cadastrarea domeniului public și privat, dar și implementarea la nivel local a sistemului de plată online pentru taxe și impozite locale, procedură care se află deja demarată. Gheorghe Dobre consideră că dezvoltarea comunei Modelu presupune asigurarea, modernizarea și întreținerea unei infrastructuri la nivel local care să asigure o rețea de drumuri comunale, rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de iluminat public, precum și rețeaua de canalizare și stație de epurare. „Asigurarea și întreținerea acestor componente de infrastructură creează un cadru optim de dezvoltare locală, fapt ce va conduce la creșterea numărului populației prin asigurarea unui nivel de trai ridicat”. În același document se afirmă că dezvoltarea armonioasă a comunei Modelu presupune și menținerea eforturilor de întreținere, modernizare dar și creare de noi instituții de învățământ, atât la nivel preșcolar, cât și școlar / gimnazial, fapt ce va duce la creșterea gradului de acces la învățământ a tinerei generații. „Creșterea gradului de acces la învățământ va duce la crearea pe plan local a unei populații educate ce va avea șansa obținerii mai facile a unui loc de muncă, implicit la apariția unor noi locuri de muncă pe plan local sau, în cazul în care tinerii își găsesc un loc de muncă în afara localității, la existența unor venituri suplimentare în rândul familiilor din comună”. Astfel, la nivelul comunei se acordă o atenție desoebită copiilor și tinerilor prin susținerea financiară de la bugetul local sau prin cofinanțări ale diferitelor proiecte de îmbunătățire a infrastructurii locale de învățământ, prin acordarea accesului la facilități de petrecere a timpului liber în zone recreativ-sportive situate în satul Tonea (parc), sala de sport (Modelu), terenurile sintetice din incinta școlilor nr. 1 și 2 (Modelu), găzduirea de spectacole de teatru pentru copii și tineri, în Căsuța Poveștilor Pescărești, cadrul organizatoric fiind unul performant, susținerea ansamblului de dansuri populare Cununița Grâului, în cadrul căruia sunt înscriși și activează numeroși copii și adolescenți din comună, prin sprijinirea familiilor tinere prin acordarea de loturi de casă, asigurarea de consultații medicale periodice etc. În decursul anului 2019, s-au realizat următoarele obiective de investiții: 1. lucrări de igienizare la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și la sediile grădinițelor din cele două sate componente, Modelu și Tonea; 2. igienizarea constantă a malului brațului Borcea prin îndepărtarea depozitelor neconforme de gunoi; 3. întreținerea constantă a spațiilor verzi; 4. organizarea de manifestări culturale dedicate Zilei Comunei Modelu; 5. organizarea iluminatului public festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 6. continuarea execuției în cadrul proiectului de înființare a rețelei de canalizare și construire a stației de epurare; 7. atribuirea contractului de execuție și proiectare pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri, emiterea ordinului de începere a lucrărilor și demararea acestora; 8. continuarea activităților proiectului P.O.C.U. Cercul de Zâmbete, care se va finaliza la data de 24.05.2021; 9. semnarea contractului de finanțare pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala generală nr. 2 Modelu; 10. demararea procedurilor de achiziție în vederea atribuirii contractului de execuție pentru proiectul de modernizare de drumuri de interes local, pentru o lungime de 3,522 kilometri, acest fiind finanțat integral de la bugetul local; 11. continuarea întocmirii documentației necesare proiectului pentru racordarea la rețeaua de canalizare pentru a facilita racordarea gospodăriilor și a agenților economici la rețeaua de canalizare; 12. achiziționarea de camere de supraveghere pentru unitățile de învățământ; 13. realizarea de rețele de calculatoare la sediul administrativ al comunei; 14. dezinsecție aeriană și terestră. Pentru perioada următoare, Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, și-a fixat mai multe priorități, dintre care amintim: 1. finalizarea documentației necesare demarării recepției la obiectivul de investiții privind modernizarea, dotarea și împrejmuirea Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Modelu; 2. continuarea lucrărilorla Grădinița cu Program Normal nr. 2, urmând a se efectua documentația aferentă recepției; 3. demararea întocmirii documentației pentru dotarea celor două grădinițe, prin finanțare de la bugetul local; 4. igienizarea malului stâng al brațului Borcea ori de câte ori este necesar; 5. pregătirea utilajelor pentru deszăpezire pentru sezonul rece; 6. organizarea Zilelor Comunei Modelu; 7. finalizarea proiectului de înființare rețea de canalizare și stație de epurare și demararea întocmirii documentației pentru recepție; 8. finalizarea procedurii de achiziție a unui buldoexcavator; 9. demararea procedurii de întocmire a documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2 Modelu; 10. continuarea modernizării și întreținerii rețelei de iluminat public stradal prin achiziționarea de lămpi și materiale conexe, precum și montarea acestora; 11. continuarea eforturilor de a obține finanțare pentru lucrări ce au ca obiectiv modernizarea și întreținerea drumurilor de interes local; 12. continuarea eforturilor de întreținere în parametrii optimi de explotare a sistemului de alimentare cu apă; 13. continuarea lucrărilor la în cadrul investiției de modernizare a drumurilor de interes local pe o lungime de 8,07 kilometri; 14. atribuirea contractului de achiziție publică pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 3,522 kilometri, lucrare finanțată cu fonduri proprii; 15. finalizarea documentației pentru atribuirea contractului în vederea realizării lucrărilor de realizare de racorduri la rețeaua de canalizare și demararea procedurii de atribuire; 16. continuarea eforturilor de întocmire a documentației tehnice necesare proiectului de extindere rețea de gaze naturale în zona de nord a satului Modelu; 17. finalizarea documentației aferente întocmirii planului urbanistic general; 18. întocmirea documentației pentru achiziționarea de rezervoare cu o capacitate de 200 mc necesare stocării și procesării apei potabile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read