Acasă Actualitate Localitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Tămădău Mare:

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2019, Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare, afirmă că principalele preocupări, ale sale, ale consilierilor locali, dar și ale întregului aparat de specialitate de la nivelul administrației publice locale, au fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor, vizând 4 mari linii strategice: 1. dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor de interes local; 2. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală; 3. asigurarea unui climat modern și sănătos în cadrul instituțiilor de învățământ de pe raza comunei; 4. eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru. Comuna numără 2.538 de locuitori și 878 de gospodării, în 7 sate, astfel: Tămădău Mare – 1.054 locuitori, 353 gospodării; Călăreți – 375 locuitori, 115 gospodării; Dârvari – 120 locuitori, 51 gospodării; Plumbuita – 546 locuitori, 183 gospodării; Tămădău Mic – 110 locuitori, 46 gospodării; Șeinoiu – 263 locuitori, 97 gospodării; Săcele – 79 locuitori, 33 gospodării. Fondul local de animale și păsări: bovine – 50 capete; oi – 725 capete; capre – 424 capete; cai – 28 capete; porci – 656 capete; păsări – 10.835 capete. Localitatea mai dispune de 203 hectare de terenuri curți și construcții, 2.936 hectare de teren extravilan, 200 hectare pășuni, 45 hectare vii și pepiniere viticole, 363 hectare păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, 243 hectare luciu de apă și ape cu stuf. Pentru anul 2019, Consiliul Local Tămădău Mare a fost convocat în 14 ședințe, din care: 12 ordinare, 1 extraordinară și 1 de în dată. Totodată, în Registrul de evidență dispoziții au fost înregistarate 109 acte vizând constituirea unor comisii de lucru, încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, acordarea de indemnizații de susținere și handicap, acordarea, modificarea și încetarea ajutorului social, acordarea de ajutoare de urgență etc. Consiliul Local Tămădău Mare a adoptat un număr de 87 de hotărâri, în următoarele domenii: aprobarea bugetului local; aprobarea de documentații tehnico-economice; stabilirea taxelor și impozitelor locale; rectificare bugetară; acordare de locuri de casă etc. În cadrul compartimentului Relații cu publicul s-au înregistrat 5.153 poziții, 1.027 primiri și expedieri fax, 2.010 primit și expediat corespondență, 2.200 răspuns solicitări telefonice, 1.200 evidență e-mailuri, 410 diverse adrese. La nivelul comunei, pentru anul de raportare, au fost elaborate 39 certificate de urbanism, din care: 35 certificate pentru persoane fizice; 4 certificate pentru persoane juridice. S-au eliberat 27 de autorizații de construire: 22 pentru persoane fizice și 5 autorizații pentru persoane juridice. Pentru implementarea unor investiții cu fonduri naționale și europene, au fost încheiate următoarele contracte de finanțare: 1. reparație generală și modernizare Școala primară nr. 3 și Grădinița nr. 4, sat Șeinoiu; 2. înființare rețea canalizare și stație de epurare; 3. extindere rețea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți, Dârvari; 4. realizare alei pietonale; 5. diversificarea serviciilor și facilităților oferite pescarilor prin amenajare teren de sport și spații de joacă în satul Tămădău Mare; 6. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural, sat Tămădău Mare. La nivel de stare civilă, la nivelul comunei s-au eliberat: 20 certificate de naștere, 27 certificate de căsătorie, 33 certificate de deces. S-au întocmit: 27 acte de deces, 19 acte de căsătorie și 4 acte de naștere. S-au eliberat 9 livrete de familie și s-au retras 25 de certificate de stare civilă. Totodată, s-au înregistrat 345 acte de stare civilă în Registrul de intrare-ieșire al actelor de stare civilă al Primăriei comunei Tămădău Mare. La nivelul compartimentului Registrul agricol, s-au eliberat: 26 atestate de producător, 17 carnete de comercializare a produselor, 425 adeverințe cu date din registrul agricol, 165 adeverință pentru dobândirea subvenției de la APIA, s-au deschis 25 roluri pentru tineri, și 12 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare. În anul 2019, s-au realizat 185 de anchete sociale, din care: 33 pentru ajutor social, 7 pentru acordarea de burse școlare, 10 pentru poliție și judecătorie, 40 pentru alocații de susținere a familiei, 55 pentru protecția copilului, 35 pentru handicap, 5 pentru alte solicitări. În cadrul Biroului de asistență socială, s-au mai înregistrat: dosare noi pentru ajutorul social – 2; dosare alocații pentru susținerea familiei – 4, dosare de indemnizație pentru creșterea copilului – 16; dosare stimulent de inserție – 8; dosare tichete sociale pentru grădiniță – 4; dosare indemnizație plăți handicap grav – 2, dosare încetare plăți handicap grav – 3; ajutor deces – 6; adeverințe ajutor social – 3; dispoziții ajutor social – 10; contracte de muncă asistenți personali – 2; dosare ajutoare de încălzire – 22. Constantin Chirică, edilul comunei Tămădău Mare, apreciază că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează, astfel, o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comunitatea, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor popuse.

Comuna Luica:

Primarul Ion Dobrin, în Raportul actvității desfășurate de autoritățile publice locale din comuna Luica, afirmă că, în domeniul dezvoltării edilitare, s-au realizat mai multe obiective de o importanța deosebită, din care enumeră: 1. asfaltare și modernizare drumuri de interes local, lucrare finanțată de Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală; 2. înființare rețea de apă și canalizare, lucrare aflată în stadiul de proiectare și execuție, cu fonduri provenite prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 3. reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 și Grădinița cu Program Normal nr. 1, lucrare aflată în faza de execuție; 4. achiziție buldoexcavator echipat și accesorizat, în curs de achiziționare. În cursul anului 2019, s-au adoptat 44 de hotărâri de consiliu local, în cadrul a 17 ședințe și au fost emise 154 de dispoziții de primar. La nivelul Primăriei comunei Luica, s-a lucrat cu următorul aparat administrativ: total demnitari – 2, funcții publice de conducere – 1; funcții publice de execuție – 5; funcții contractuale de execuție – 7, totalul personalului fiind de 15, dintr-o schemă formată din 19 locuri. În domeniul dezvoltării urbanistice, pentru anul 2019, la nivelul comunei Luica s-au eliberat 16 certificate de urbanism, 8 autorizații de construire, neexistând solicitări pentru autorizații de desființare. Ion Dobrin, primarul localității, afirmă că, în prezent, criza economică a amplificat importanța sectorului secundar și trețiar, în detrimentul agriculturii, însă nu există poziții economice importante în domeniul industriei sau al prestărilor de servicii, la nivel local, iar zootehnia cunoaște un declin accentuat. “Terenurile agricole nu mai aduc profit dacă nu sunt lucrate eficient, după tehnici moderne, în condițiile în care prețul terenurilor a crescut la 6.000 de euro pe hectar”. În 2019, s-au efectuat 106 proceduri pentru vânzarea de terenuri agricole. La capitolul stare civilă, pe raza comunei s-au înregistrat următoarele date: 0 nașteri; 10 căsătorii; 25 decese. S-au eliberat 15 livrete de familie. “Există o preocupare permanentă pentru identificarea și punerea în legalitate cu acte de stare cvilă și, respectiv acte de identitate a persoanelor de etnie romă”. Ion Dobrin, primarul comunei Luica, afirmă că în domeniul învățământului, relațiile părinte – elev și părinte – profesor, dar și schimbarea de la an la an a profesorilor influențează negativ procesul educațional. În domeniul asistenței sociale, s-au realizat: 11 anchete pentru judecătorii, tribunale, poliție, protecția copilului, alte instituții; 19 dosare întocmite pentru alocația de stat pentru copii; 4 dosare privind indemnizația de creștere a copilului; 49 dosare pentru acordarea de ajutoare sociale; 12 rapoarte statistice lunare; 29 persoane se află în evidență ca însoțitori permanenți ai persoanelor cu handicap de gradul I; 80 de dosare au fost înregistrate pentru acordarea ajutorului de încălzire; 48 dosare complementare; 37 dosare monoparentale. Activitățile cultural-educative s-au derulat, în mare parte, prin intermediul Bibliotecii comunale, organizându-se mai multe evenimente, printre care: 65 de ani de la moartea lui Ionel Teodoreanu; 95 de ani de la nașterea lui Eugen Barbu; 165 de ani de la nașterea lui Alexandru Macedonski; 75 de ani de la moartea lui Ion Minulescu; 125 de ani de la nașterea lui Camil Petrescu; 130 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu; 105 ani de la moartea lui Emil Gârleanu. În parteneriat cu Școala Gimnazială Luica și Center for Education and Human Rights, la Biblioteca Luica, în luna august 2019, s-a desfășurat proiectul “Școala Estivală”, în vreme ce, în timpul anului școlar, regulat, au avut loc sesiunile Clubului Povestitorilor, în cadrul proiectului “Merg la școală. Sunt puternic!” Pentru anul în curs, ca obiective propuse de primarul Ion Dobrin, pentru dezvoltarea comunei din punct de vedere edilitar, figurează: 1. finalizarea planului urbanistic general; 2. continuarea proiectelor de asfaltare și modernizare de drumuri de interes local; 3. reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 și a GNP nr. 1 Luica; 4. înființarea rețelei de apă și canalizare.

Comuna Ulmeni:

Ion Catană, viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Ulmeni, ne declară că, în cursul anului trecut, principala realizare a administrației publice locale, din punct de vedere edilitar-gospodăresc, a fost semnarea contractelor de execuție pentru cele două proiecte care vizează asfaltarea de drumuri de interes local și introducerea rețelei de canalizare. 5.710.355 lei este suma repartizată comunei Ulmeni, în cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, însemnând investiții în modernizarea de drumuri. Tot cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, la acest moment se lucrează la introducerea sistemului de canalizare, pe o lungime de 19 kilometri, care include și stație de epurare și, totodată, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din comună, tot în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 13.963.995 lei. Numai prin aceste două lucrări, comuna Ulmeni a atras fonduri guvernamentale de 19.674.350 lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro. Rețeaua de canalizare va fi introdusă pe strada principală din comună, reprezentată de Drumul Național 31, care traversează localitatea, dar și pe străzile Nucilor, Berzei etc. “Nu putem introduce rețea de canalizare pe toate străzile din localitate, la acest moment, câtă vreme lungimea rețelei de drumuri, în Ulmeni, este de 55 de kilometri”. Noua rețea de canalizare este proiectată să deservească circa 40 la sută din totalul lungimii drumurilor de interes local. Proiectul prevede și modernizarea stațiilor de apă, dar și a actualei rețele de distribuție a apei potabile, pe o lungime de 3 kilometri. Vor fi înlocuite conductele metalice cu cele din PVC, însă rețeaua de apă va fi extinsă și spre ceea ce din punct de vedere administrativ este cunoscută drept Zona A, cu locuințe noi sau în curs de edificare. Deja au fost forate două puțuri noi, cu o adâncime de 80 de metri. “Tot în cadrul proiectului avem prinsă și o stație de tratare a apei pentru fiecare stație de captare”. Se cunoaște și aplasamentul stației de epurare, acesta fiind în partea de sud a localității, apa urmând să fie deversată într-un canal colector cu scurgere în fluviul Dunărea. Prin reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă, se va acoperi 95 la sută din totalul gospodăriilor comunei, în vreme ce, prin executarea rețelei de canalizare, 850 de gospodării vor beneficia de această facilitate. Ion Catană, viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Ulmeni, ne spune că nu s-au făcut, până la acest moment, calcule pentru determinarea costurilor pentru fiecare gospodărie legată la sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Metrul cub de apă, pe teritoriul localității, are un preț de 1,5 lei, iar proiecția este ca și metrul cub de apă deversată să fie la același preț. Costul mic al apei, pe raza comunei, este datorat faptului că sistemul de alimentare este gestionat pe plan local, fiecare stație fiind deservită de doi angajați. Se așteaptă finalizarea extinderii și modernizării rețelei de apă și introducerea sistemului de canalizare, după care se intenționează constituirea unei societăți comerciale cu capital integral deținut de Consiliul Local Ulmeni, care să aibă ca obiect de activitate gestionarea acestui sistem. Stadiul lucrărilor este de circa 30 la sută, iar termenul de finalizare este anul 2021, conform contractului semnat, totul depinzând, însă, și de continuarea finanțărilor. “Nu am avut probleme pe partea de finanțare. La noi se lucrează, la acest moment”. În cadrul proiectului de asfaltare de drumuri de interes local, lucrarea prevede modrnizarea străzilor pe o lungime de 5 kilometri, cu ecartamente de la 4 la 5,5 metri, inițial fiind introdusă rețeaua de canalizare acolo unde cele două proiecte se îmbinau. Până la acest moment, lucrarea este realizată în proporție de 50 la sută, fiiind vizate, de această lucrare, străzile perpendiculare pe drumul național, dar și cele care sunt paralele cu acesta, ca linii ocolitoare petru traficul mic și agricol. La nivelul comunei, din fonduri proprii, s-a reușit amenajarea a două parcuri, unul de aproape o jumătate de hectar, iar un altul, situat în partea de est a satului, pe strada Soarelui, în dreptul stadionului, va urma să deservească școala veche, cu ciclul primar, care nu mai este funcțională, aceasta urmând să fie transformată în after-school. S-au plantat platani, stejari, corcoduși roșii, fagi, în locul unei livezi dezafectate și a unui teren viran. Ion Catană ne spune că, la nivel local, suma totală destinată investițiilor, din fonduri proprii, este de circa 500.000 lei.

Comuna Jegălia:

Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, consideră că anul 2019 a reprezentat, din punct de vedere edilitar-gospodăresc, unul al transformărilor substanțiale, începute prin implementarea unor proiecte, încă din prima parte a perioadei raportate, care se derulează și în acest an. Edilul comunei Jegălia amintește, în acest context, de derularea programului de modernizare a drumurilor de interes local, finanțat de Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, acesta având o valoare eligibilă de 8.039.060 lei. În schimb, proiectul de modernizare a rețelei de apă și introducerea rețelei de canalizare și stație de epurare, implementat prin Asociația de Dezvoltare Apă-Canal Constanța, prin operatorul regional Raja SA Constanța, are aceste trei componente: apă, canalizare, stație de epurare, cu o valoare totală de 18 milioane de euro. Valoarea consistentă a acestui proiect, dar și durata oarecum largă de execuție, se darorează faptului că rețeaua de apă, pe raza comunei, în cele trei sate componente, Jegălia, Iezeru și Gâldău, funcționa cu trei stații de apă separate, deservite de câte două puțuri. “Cei de la Raja, acum, au venit, de fapt, cu o uzină de apă, nu mai vorbim de stații.” Se vor amenaja patru puțuri, din care trei care să alimenteze bazinele cu apă și unul ținut drept rezervă. Se vor amenaja două bazine exterioare, ci o capacitate totală de stocare de 250 metri cubi fiecare. Se va construi și o stație de clorinare proiectată după ultimele standarde la nivel european. În cadrul actualelor gospodării de apă, pentru fiecare din cele trei localități componente, puțurile de apă vor fi prevăzute cu generatoare proprii, pentru a se asigura independența energetică a acestora, în cazul avariilor la actualul sistem de alimentare cu energie electrică. De la uzina de apă, în fapt noua gospodărie de apă, amplasată pe raza satului Gâldău, rețeaua de apă va duce în satul Gâdău, după care conducta se va duce pentru alimentarea cu apă potabilă a satelor Iezeru și Jegălia. “Acum, se lucrează la o astfel de rețea de apă care vine, în plus, la cele trei gospodării, Pe final, vom avea apa venită prin stația de la Gâldău, iar în caz de avarii sau de fenomene meteorologice extreme, de secetă, spre exemplu, fiecare gospodărie actuală, care funcționează independent una față de cealaltă, intră automat în funcțiune, urmând să se suplimenteze apa împinsă pe conducte, însă nu este vorba numai de cantitatea de apă, ci și de calitatea acesteia, acordându-se o atenție sporită acestui criteriu”. Astfel, vechile stații, refăcute, vor rămâne drept stații de rezervă. La nivelul satului Gâldău, rețeaua de alimentare cu apă este una nouă, fiind executată, din fonduri proprii, de firma care o deservește, Raja Constanța. În schimb, rețeaua de canalizare va fi indrodusă numai în satul Jegălia, avându-se în vedere criteriile de eligibilitate stabilite de finanțator, în fapt de Uniunea Europeană, care acordă astfel de sume numai pentru acele localități care au un număr de peste 2000 de locuitori. Stația de epurare va fi amenajată între localitățile Pietroiu și Gâldău, câtă vreme celelalte amplasamente erau în zone indundabile, astfel că se va amenaja introducerea conductei pe o lungime de patru kilometri, de la satul Jegălia până la stație, urmând ca deversarea apelor epurate să fie efectuată în brațul Borcea. Sistemul de canalizare va cuprinde 18 pompe de presiune, primarul Aurel Vasile catalogând-u-l drept inovativ și cu foarte multe pretenții. La acest moment, pentru rețeaua de apă potabilă, toate puțurile și gospodăriile de apă din cele trei localități componente ale comunei sunt executate, iar rețeaua de apă care pleacă de la noua uzină de apă din satul Gâldău este și ea executată, aceasta ajungând deja la gospodăria de apă din satul Jegălia. Conducta de canalizare va avea racordul în gospodăria cetățenilor, la locul stabilit de locuitori, neavând un amplasament fix, costurile fiind suportate de constructor. Lucrările sunt executate și cu muncitori din comuna Jegălia. “A fost un fel de înțelegere necontractuală ca firma care execută lucrările să folosească și muncitori de pe plan local, astfel că, într-o perspectivă deloc îndepărtată, oamenii care lucrează, la acest moment, la stația de apă, în fapt o adevărată uzină, amplasată la Gâldău, să și rămână acolo, ca angajați permanenți ai firmei beneficiare, Raja Constanța.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read