AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Tămădău Mare

Constantin Chirică

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în prima parte a acestui an, Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare afirmă că are drept principală preocupare „gospodăria eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor”. Acțiunile acestuia au vizat: 1. dezvoltarea infrastructurii locale, atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor, în limita sumelor din bugetul local; 2. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală cu scopul de a dezvolta componenta culturală locală; 3. asigurarea unui climat modern și sănătos în instituțiile de învățământ; 4. eficientizarea serviciilor aparatului primăriei. Din punct de vedere statistic, situația, la nivelul comunei, se prezintă astfel: Tămădău Mare: număr populație – 1.054, număr gospodării – 358; Călăreți: număr populație – 375, număr gospodării – 115; Dârvari: număr populație – 120, număr gospodării – 53; Plumbuita: număr populație – 546, număr gospodării – 183; Tămădău Mic: număr populație – 110, număr gospodării – 46; Șeinoiu: număr populație – 263, număr gospodării – 97; Săcele: număr populație – 79, număr gospodării – 33. Pe sate, se înregistrează următoarele efective de animale și păsări: Tămădău Mare: bovine – 5, ovine – 75, caprine – 121, cabaline – 7, porcine – 280, păsări – 4.820; Călăreți: bovine – 4, ovine – 103, caprine – 51, cabaline – 5, porcine – 78, păsări – 1.250; Dârvari: bovine – 2, ovine – 11, caprine – 8, cabaline – 2, porcine – 41, păsări – 385; Plumbuita: bovine – 4, ovine – 125, caprine – 67, cabaline – 6, porcine – 184, păsări – 1.720; Tămădău Mic: bovine – 0, ovine – 0, caprine – 78, cabaline – 0, porcine – 12, păsări – 130; Șeinoiu: bovine – 3, ovine – 81, caprine – 56, cabaline – 5, porcine – 120, păsări – 1.309; Săcele: bovine – 7, ovine – 52, caprine – 17, cabaline – 3, porcine – 31, păsări – 292. Suprafața totală a comunei este de 4.120 hectare, din care: terenuri curți și construcții – 203 hectare; arabil – 2.936 hectare; pășuni – 200 hectare; fânețe – 0 hectare; vii și pepiniere viticole – 45 hectare; livezi și pepiniere – 0; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 363 hectare; terenuri cu ape și ape cu stuf – 243 hectare. În cursul anului trecut, au fost emise 100 dispoziții ale primarului, au fost convocate 14 ședințe de consiliu local, din care: 10 ședințe ordinare, 4 ședințe extraordinare; s-au înregistrat 75 de hotărâri emise de Consiliul Local al comunei Tămădău Mare; s-au înregistrat 55 de contracte de arendare; au existat 17 oferte de vânzare pentru terenurile extravilane; au fost întocmite 23 de sesizări privind deschiderea masei succesorale. În cadrul compartimentului relații cu publicul, s-au înregistrat: în registrul de intrări-ieșiri – 5.358 numere; primit și expediat faxuri – 80; răspuns solicitărilor telefonice – 4.300; evidența corespondenței electronice – 3.200; tehnoredactat adrese – 614. Prin UAT Tămădău Mare, s-au elaborat și depus bilanțurile contabile trimestriale și bilanțul anual; s-au întocmit 7 bugete rectificate de venituri și cheltuieli; s-au eliberat 715 certificate fiscale; s-au întocmit 412 confirmări de debite și 167 declarații de impunere; s-au elaborat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul rol nominal unic astfel: 51 persoane juridice; 2.282 persoane fizice. Pentru anul 2021, prin compartimentul urbanism, au fost elaborate 89 de certificate, din care: 75 pentru persoane fizice; 14 pentru persoane juridice; s-au eliberat 35 de autorizații de construire, din care: 32 autorizații persoane fizice; 3 autorizații persoane juridice; s-au eliberat 3 autorizații de demolare pentru persoane fizice. Pentru implementarea unor investiții cu finanțare națională sau europeană, au fost încheiate contracte de finanțare pentru următoarele proiecte: 1. reparație generală și modernizare Școala primară nr. 3 și Grădinița nr. 4, sat Șeinoiu; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare; 3. extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți și Dârvari; 4. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural în satul Tămădău Mare. În cadrul compartimentului de stare civilă, în cursul anului 2021, s-au înregistrat și eliberat: 13 certificate de naștere; 31 certificate de căsătorie; 42 certificate de deces; s-au întocmit 39 acte de deces, 20 acte de căsătorie, 4 acte de naștere; s-au operat 106 mențiuni; s-au retras 64 de certificate de stare civilă; s-au înregistrat un număr total de acte de 306. În cadrul UAT Tămădău Mare, pentru 2021, s-au eliberat 9 atestate de producător, 6 carnete de comercializare a produselor; au fost eliberate 480 de adeverințe cu date din registrul agricol; s-au eliberat 141 adeverințe pentru APIA; s-au deschis 80 rol-uri pentru tineri și 13 rol-uri pe baza actelor de vânzare-cumpărare. În cadrul compartimentului de asistență socială, s-au realizat 170 de anchete sociale, din care: 35 pentru ajutor social; 2 pentru burse școlare; 4 pentru justiție; 30 pentru alocații de susținerea familiei; 50 pentru protecția copilului; 35 pentru handicap; 10 pentru încălzirea locuinței; 4 diverse solicitări. S-au înregistrat: dosare noi pentru ajutor social – 1; dosare alocații pentru susținerea familiei – 3; dosare de indemnizație pentru creșterea copilului – 16; dosare stimulent de inserție – 9; dosare tichete sociale de grădiniță – 4; dosare angajare asistenți sociali – 1; dosare indemnizație – 2, încetare indemnizație – 2; dosare ajutor deces – 7; adeverințe ajutor social – 1; dispoziții ajutor social – 20; contracte de muncă asistenți personali – 1; dosare încălzire – 41. La nivel comunal, asistența sanitară se asigură printr-un cabinet medical individual, iar activitatea sanitară veterinară este deservită de un cabinet de specialitate. Fondul de carte al bibliotecii comunale numără 12.093 volume, repartizate în 2 spații, din care unul este amenajat ca biblionet, dotat cu 4 calculatoare, imprimantă și scanner. Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare, apreciază că „starea economică, socială și de mediu înregistrează o creștere în ceea ce privește depistarea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse”.

Comuna Alexandru Odobescu

„Activitatea primăriei Alexandru Odobescu a fost orientată, în special, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația publică locală, aplicarea și implementarea hotărârilor Consiliului Local, respectarea obligațiilor și atribuțiilor stabilite de lege și alte acte normative”, precizează Nicolae Eremia, edilul acestei comune, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a localității, pe anul 2021. Tot acesta precizează: „Obiectivele principale au fost gospodărirea eficientă a resurselor, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor comunei”. În atingerea acestor obiective, au fost urmărite: atragerea de investiții; întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; întreținerea și repararea străzilor, în limita bugetului local; asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; asigurarea unui climat modern și sănătos în instituțiile de învățământ. Consiliul Local a fost convocat în 14 ședințe, din care 11 au fost ordinare și 3 extraordinare, în acestea adoptându-se 57 de hotărâri cu caracter normativ și individual. S-au adoptat hotărâri în următoarele domenii: documentații tehnico-economice; rectificări ale bugetului local de venituri și cheltuieli; stabilirea impozitelor și taxelor locale; aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei din anul 2021 și până în anul 2027. S-au eliberat 24 certificate de urbanism, 8 autorizații de construire, 1 autorizație de desființare. S-au emis 109 dispoziții ale primarului, din care și dispoziții colective, vizând ajutorul social, dreptul la alocație, convocări etc. Pentru anul 2021, s-a continuat pietruirea drumurilor, au fost executate lucrări de reparații la podețuri, s-au continuat lucrările de construire a grădinițelor cu program prelungit din satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălățui, investiții asigurate cu fonduri naționale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În satul Nicolae Bălcescu, s-au finalizat lucrările la căminul cultural. În cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, a fost declarat eligibil pentru finanțare proiectul de introducere a rețelei de canalizare menajeră și construire stație de epurare pentru satul Gălățui, lucrarea fiind în curs de finalizare. Una din principalele priorități pe anul 2021 a fost și rămâne educația copiilor din comună, afirmă, în continuare, Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu. Ca în fiecare an, și în anul 2021 au fost efectuate lucrări de reparații, salubrizare și modernizare în unele instituții de învățământ, pentru a crea condiții bune pentru anul școlar 2021 – 2022. Totodată, având în vedere dezvoltarea rapidă și necesitățile comunei, a fost înființat Serviciul Ordine Publică – Poliția Locală. Poliția Locală Alexandru Odobescu si-a desfășurat activitatea în cursul anului 2021, cu un efectiv de 3 polițiști locali. Activitatea constă în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, polițiștii desfășurând o gamă largă de operațiuni. Pentru Poliția Locală Alexandru Odobescu, prioritar a fost și este munca de prevenție, prin prevenirea cetățenilor să respecte legea, nu prin mijloace coercitive (sancțiuni contravenționale) ci prin dialog și îndrumare, deoarece cetățeanul este partenerul nostru. Paza Comunei Alexandru Odobescu se execută de către personalul de specialitate al Poliției Locale Alexandru Odobescu. Totodată, primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei. În cursul anului 2021, s-au înregistrat un număr de 6 utilaje agricole, eliberându-se pentru toate acestea, numere de circulație și certificate de   înregistrare. De asemenea au fost înmânate locuitorilor de pe raza teritorială a comunei Alexandru Odobescu un număr de 196 invitații de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A). În anul 2021, la stare civilă au fost întocmite: 5 acte de naștere, 17 acte de căsătorie și 41 acte de deces. Au fost eliberate un număr de 100 de certificate de stare civilă (naștere, căsătorie, deces). Au fost primite/operate/trimise/ un număr de 111 de mențiuni. În registru de intrare-ieșire au fost înregistrate un număr de 65 de poziții. Au fost emise înștiințări de plată către contribuabili. Au fost făcute somații și titluri executorii către 9 persoane juridice și 315 către persoane fizice. S-au adunat datele și s-au întocmit un număr de 105 de dosare fiscale. Activitatea Serviciului Comunitar de Asistență Medicală desfășoară activități de asistență medicală comunitară în cadrul Primăriei Alexandru Odobescu, aparținând și fiind finanțat de Ministerul Sănătății. Activitatea de asistență medicală comunitară constă în: 1. identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității; 2. determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc; 3. culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriu unde își desfășoară activitatea; 3. identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea condițiilor favorabile dezvoltării a nou-născutului; 4. Efectuare de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului; 5. colaborare cu serviciul social din primărie, pentru: supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și copilului mic; participarea la vaccinări; luarea de măsuri preventive privind combaterea eventualelor focare de infecții; monitorizarea pacienților externați din spital; efectuarea triajului epidemiologic, periodic în grădinițele, școlile comunei și efectuarea educației sanitare privind prevenirea epidemiilor, respectarea igienei corporale la copii; administrarea tratamentelor injectabile, perfuzabile pe baza biletului de tratament de la medicul de familie sau medic specialist; colaborarea cu medicii de familie din comună în vederea prescrierii rețetelor și biletelor de trimitere spre către diferite cabinete de specialitate la nevoie; activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară; activități de consiliere socială; îngrijirea medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului; activități de recuperare medicală. În anul 2021 s-au monitorizat un număr de 1970 beneficiari, astfel: Nicolae Bălcescu, număr total de persoane asistate – 1.000, din care: 5 gravide, 6 nou-născuți; Alexandru Odobescu, număr total de persoane asistate – 670, din care: 6 gravide, 5 nou-născuți; Gălățui, număr total de persoane asistate – 300, din care: 1 gravidă, 1 nou născut. Au fost întocmite 0 anchete sociale pentru DGASPC Călărași cu privire la copii dați în plasament. Au fost întocmite  22 anchete  sociale pentru grad de handicap. Au fost întocmite 5 anchete sociale și adrese pentru Judecătorie cu privire la încredințarea minorului în urma divorțului dintre părinți. Serviciul de asistență socială identifică, monitorizează și acordă sprijin persoanelor sau familiilor aflate în situații de risc, fără să se facă discriminare etnică, religioasă etc. Au fost aprobate un număr de  de 32 ajutoare pentru încălzirea cu lemne, combustibili solizi pentru familiile sau persoanele singure, conform Legii 416/2001. 87 de persoane se află în plată ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap sau reprezentând indemnizații pentru persoane cu handicap. În anul 2022, arată Nicolae Eremia, primarul comunei, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021, se urmărește continuarea dezvoltării socio-economice și modernizarea comunei Alexandru Odobescu, prin programe și investiții în infrastructură, dezvoltarea serviciilor medicale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor și prevenirea bolilor și îmbolnăvirilor prin asigurarea accesului la serviciile de recreere, sport și sănătate.

Comuna Lehliu Sat

Ionuț Stan

10.954.230 lei este suma investită în modernizarea drumurilor de interes local, în comuna Lehliu Sat, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, ne spune primarul localității, Ionuț Stan. Este cea mai mare investiție atrasă, pe raza comunei Lehliu Sat, fondurile provenind prin Ministerul Dezvoltării. Proiectul prevede amenajarea a 6.685 metri de drumuri de interes local, acestea suprapunându-se în totalitate pe traseul drumurilor deja existente, partea carosabilă având un ecartament maxim de 5,5 metri și unul minim de 4 metri, fiind prevăzută cu acostamente de 0,75 metri sau 0,5 metri. În Lehliu Sat, s-au reabilitat: strada 34, pe o lungime de 565 metri; strada 32, pe o lungime de 565 metri; strada 42, pe o lungime de 98 metri; strada 13, pe o lungime de 200 metri; strada 16, pe o lungime de 244 metri; strada 28, pe o lungime de 586 metri; strada 27, pe o lungime de 600 metri; strada 23, pe o lungime de 620 metri; strada 25, pe o lungime de 1236 metri; rond – 54 metri. În satul Săpunari, s-au reabilitat 5 drumuri, astfel: strada 2, pe o lungime de 465 metri; strada 9, pe o lungime de 310 metri; strada 4, pe o lungime de 322 metri; strada 26, pe o lungime de 500 metri; strada 21, pe o lungime de 310 metri. La acest moment, urmează să se deruleze investiția de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Sat, cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Regional derulat prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Contractul de lucrări, cu o valoare estimată de  6.568.502,59 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, a fost atribuit, prin licitație publică, firmei călărășene Sigma House Construct, investiția având un termen de finalizare de 24 de luni. Devizul general cuprindea: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 37.152.46 lei fără TVA; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații: 6.056.286,71 lei fără TVA • obiect 1- corp școală: 2.627.034,68 lei fără TVA • obiect 2- extindere – anexă sală de sport: 767.497,85 lei fără TVA • obiect 3 – sala sport – ort: 1.209.238,91 lei fără TVA • obiect 4 – ghenă ecologică: 57.8040,12 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 274.471,67 lei fără TVA • obiect 6 – incintă: 117.348,80 lei fără TVA • obiect 7- cabina de pază: 2.854,68 lei fără TVA; montaj utilaje tehnologice: 44.627,52 lei fără TVA • obiect 1- corp școală: 5.940,22 lei fără TVA • obiect 2 – extindere – anexă sala de sport: 19.749,77 lei fără TVA • obiect 3- sala sport: 8.818,05 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 5.487,86 lei fără TVA • obiectiv 6 – incinta: 4.931,62 lei fără TVA; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 156.272,98 lei fără TVA • obiect 1- corp existent C1 – școala: 10.225,73 lei fără TVA • obiect 2 – extindere – anexa sala de sport: 62.426,91 lei fără TVA • obiect 3 – sala sport: 12.847,02 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 31.045,08 lei fără TVA • obiectiv 6 – incinta: 39.728,24 lei fără TVA; organizare de șantier: 112.162,92 lei fără TVA • lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 78.000 lei fără TVA • cheltuieli conexe organizării șantierului – 34.162,92 lei fără TVA. Partea de cofinanțare a autorității publice locale este de 2 la sută. „În maxim două luni, lucrarea de reabilitare și modernizare a școlii va fi demarată fizic, timp în care noi trebuie să găsim soluții pentru ca procesul de învățământ să se desfășoare în condiții optime”. Școala funcționează cu 9 săli de clasă, iar reabilitarea și modernizarea acesteia înseamnă decopertare, subzidire, izolație termică, instalații sanitare și electrice noi, schimbat acoperiș, ferestre noi, grupuri sanitare noi, dotări, iar extinderea înseamnă atât grupul sanitar nou, cât și un culoar care se va deschide în noua sală de sport, aceasta urmând să fie construită tot în incinta unității de învățământ. Sala de sport va fi una tip, pe schelet metalic, cu panouri tip sandwich Ionuț Stan, primarul comunei Lehliu Sat, afirmă că a identificat câteva soluții, excluzând, din start, ca elevii să fie mutați în containere modulare, așa cum se întâmplă în alte localități ale județului, varianta aceasta nefiind una eficientă câtă vreme singurul teren disponibil pe care s-ar putea monta așa ceva este reprezentat de stadionul comunal. „Vom reabilita, cu fonduri proprii, școala din satul Săpunari, care nu funcționează, la această oră, este închisă, ne-am gândit că acolo am putea muta clasele din ciclul primar, măcar cu banii pe care-i dăm pe închirierea de containere modulare, reabilităm școala aceasta și rămânem și cu un lucru făcut, în vreme ce clasele gimnaziale le vom muta de pe un etaj pe altul, în școala care se reabilitează. Mai e și varianta ca, din toamnă, în grădinița veche, sătească, sunt 4 săli pe care le putem utiliza în procesul de învățământ”. Pe raza comunei, 283 de copii sunt angrenați în procesul educativ, clasa cea mai numeroasă numărând 28 de elevi. Tot în incinta școlii, din fonduri locale, se va amenaja și un teren de minifotbal, pe format standard 42×22 metri, investiția ridicându-se la 48.500 lei.

Comuna Ulmu

Nelu Cantaragiu

17.470.472 lei este suma solicitată de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, de către comuna Ulmu, cu o parte a cofinanțării din bugetul local estimată la 737.671 lei. Cererea de finanțare a fost făcută la data de 11.02.2022 și are ca obiect modernizarea de drumuri de interes local pe o distanță de 10.546 metri, cu asigurarea accesului la proprietăți. Nelu Cantaragiu, primarul comunei Ulmu, dorește, astfel, ca toate celelalte străzi, care nu au fost prinse în programele de reabilitare și modernizare derulate prin cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, să fie aduse la același standard. Prin această investiție, se are în vedere reabilitarea și modernizarea următoarelor străzi: satul Zimbru – Bazei, Mihai Eminescu, George Topârceanu, Nicolae Iorga, George Enescu, Marin Preda, Amza Pellea, Pinului, Câmpului; sat Făurei – Narciselor, Rozelor, Mihai Viteazul tronson I, Mihai Viteazul tronson II, Lalelelor, Pescarului, Luceafărului, Vișinilor, Școlii, Stupinei, Zambilei; sat Ulmu – Mărgineni, Molidului tronson I, Molidului tronson II, Nucilor tronson I, Nucilor tronson II, Vânătorului tronson I, Vânătorului tronson II, Macului, Speranței, Mostiștei sector 3, Victoriei, Mostiștei sector 4, Decebal, Berzei, Crinului, Crizantemelor, Ghiocelului; sat Chirnogi – Melcului, Carol I, Plopului, Ferdinand, Grivița, Lacului, Belșugului, Iancului, Socului, Stejarului, Teilor. Primarul Cantaragiu declară că astfel se va facilita accesul la DJ 304, drum care tranzitează comuna și care face legătura între cele două municipii ale județului, Călărași și Oltenița, prin DN31, contribuindu-se astfel la scoaterea din izolare și creșterea accesibilității unor zone cu potențial economic neexploatat corespunzător. În cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat prin Ministerul Dezvoltării, cu o valoarea eligibilă de 5.616.900 lei, s-au reabilitat și modernizat drumuri pe o lungime de 5.518 metri. Astfel, la acest moment au fost recepționate străzile: – satul Zimbru – Nicolae Titulescu, pe o lungime de 249 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Nicolae Iorga, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; George Coșbuc, pe o lungime de 247 metri, cu 5,5 metri parte carosabilă; Ion Voicu, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Făurei – Zorelelor, pe o lungime de 254 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Bisericii, pe o lungime de 215 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Ștefan cel Mare, pe o lungime de 260 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Chirnogi – strada Stadionului, pe o lungime de 300 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Ulmu – Mostiștei, sectorul 1, pe o lungime de 345 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Mostiștei, sectorul 2, pe o lungime de 136 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Plajei, pe o lungime de 202 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Salcâmului, pe o lungime de 274 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Speranței, pe o lungime de 220 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Sfântul Nicolae, pe o lungime de 203 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Anghel Saligny, pe o lungime de 231 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Independenței, pe o lungime de 223 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Decebal, pe o lungime de 422 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Crinului, pe o lungime de 425 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Aviatorilor, pe o lungime de 468 metri, cu partea carosabilă cuprinsă între 2,8 și 4 metri; Mărgineni, pe o lungime de 348 metri, cu 4 metri parte carosabilă. La nivelul comunei, pe parcursul anului 2011, s-au derulat 14 ședințe de consiliu local, fiind adoptate 52 de hotărâri cu caracter normativ și individual. Tot în această perioadă, au fost emise 157 de dispoziții privind asistența socială, acordarea ajutorului social, alocații de susținere, virări de credite bugetare. Ca buget propriu, comuna Ulmu a beneficiat de suma de 3.554.000 lei, din care 3.025.000 lei a fost reprezentată de secțiunea de funcționare, în vreme ce secțiunea de dezvoltare a avut alocată suma de 529.000 lei. Gradul de colectare a veniturilor proprii a fost de 89,21 %. Suma neîncasată de la persoane fizice este de 385.339 lei, compusă din: impozit pe clădiri – 40.902 lei; impozit teren intravilan – 135.053 lei; impozite mijloace de transport – 19.986 lei; impozit teren extravilan – 59.122 lei; amenzi – 130.276 lei; de la persoanele juridice nu s-a colectat suma de 284.904 lei, astfel: impozit pe clădiri – 22.978 lei; impozite mijloace de transport – 103.010 lei; impozit teren intravilan – 1.833 lei; concesiuni – 157.083 lei. Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit: 65 confirmări de debite (amenzi); 53 înștiințări de plată; 53 somații; s-au emis 265 de certificate fiscale. Din anul 2021, se află în derulare proiectul de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 1 Ulmu, cu o valoare de 761.201 lei, bani asigurați prin bugetul local. La nivelul anului 2021, s-a modernizat și reabilitat spațiul grădiniței din satul Ulmu, cu o valoare a finanțării de 236.639 lei. S-au efectuat măsurători topografice pentru aprobarea Planului Urbanistic General, cu o valoare a finanțării de 142.800 lei. Totodată, au fost achiziționate un tractor și o vidanjă, costul total fiind de 197.540 lei. A fost reabilitat sediul primăriei și parcarea aferentă acesteia, valoarea lucrărilor fiind de 219.848 lei. Tot la nivelul anului 2021 s-au mai realizat: 1. Proiectul „Lucrări de întreținere și reparații asupra străzilor prin execuția sistemelor de colectare și evacuare a apei pluviale” – 526.000 lei; 2. S-au întocmit studiul de risc și studiul de fezabilitate pentru lucrările de amplasare sistem de supraveghere video în toate cele 4 sate componente: Ulmu, Zimbru, Făurei și Chirnogi – 336.588 lei; 3. A fost distribuită, spre concesionare, suprafața de 221.968 mp, cu o valoare anuală de 643.260 lei; 4. A fost semnat contractul de presări servicii cu SC Saltic Util Serv privind arhivarea electronică a tuturor documentelor administrației publice locale – 38.296 lei; 5. A fost încheiat contractul de finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară – 102.480 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read