AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Fundeni

Gheorghiță Cărtușanu

Principalul obiectiv propus de comuna Fundeni, pentru perioada 2021 – 2027 este acela de a deveni un centru de atracție peri-urban, parte a zonei metropolitane București – Ilfov, economic competitiv, atractiv și diversificat, capabil să asigure un nivel de trai la standarde înalte, bazat pe dezvoltarea echilibrată a infrastructurii de utilități, serviciilor publice și a sectorului economic, respectiv protejarea mediului și valorificarea potențialului turistic.

Obiectivul strategic îl reprezintă modernizarea infrastructurii rutiere și a infrastructurii tehnico-edilitare, astfel: obiectiv specific 1 – îmbunătățirea infrastructurii rutiere; obiectiv specific 2 – extinderea și îmbunătățirea sistemului centralizat de alimentare cu apă și canalizare; obiectiv specific 3 – modernizarea rețelei de iluminat public; obiectiv specific 4 – creșterea gradului de protecție și siguranță a locuitorilor; obiectiv specific 5 – dezvoltarea serviciilor publice, a clădirilor și spațiilor publice. În privința protecției mediului, se urmăresc două căi: 1. managementul deșeurilor rezultate din activitățile derulate local; 2. valorificarea durabilă a capitalului natural (cursuri de apă, lacuri, fond forestier).

Dezvoltarea socio-culturală: obiectiv specific 8 – crearea condițiilor de dezvoltare și creștere a calității procesului educațional; obiectiv specific 9 – dezvoltarea culturală a comunei; obiectiv specific 10 – dezvoltarea infrastructurii de agrement.

În plan economic: dezvoltarea agriculturii și zootehniei; diversificarea activităților economice; creșterea atractivității pentru investiții.

Aceste obiective, propuse în Strategia de dezvoltare locală a comunei Fundeni, pentru perioada 2021 – 2027, vor contribui la: îmbunătățirea eficacității, eficienței, relevanței, impactului și sustenabilității tuturor activităților specifice; gestionarea corespunzătoare a resurselor în termeni de eficiență, printr-o alocare financiară adecvată; îmbunătățirea capacității privind luarea deciziilor și punerea lor în practică; responsabilizarea tuturor părților implicare în implementarea strategiei locale privind rezultatele propuse și, implicit, în utilizarea fondurilor alocate; îmbunătățirea generală a calității vieții.

„Se poate aprecia, astfel, că setul de obiective stabilite pentru comuna Fundeni creează legătura, într-un context mai larg, între resursele locale și instrumentele de valorificare și ameliorare a acestora, generând mai departe premisele unei dezvoltări teritoriale echilibrate și de durată”, se arată în același document.

Pentru obiectivele de investiții locale identificate ca prioritate la nivelul comunei Fundeni, pot fi luate în considerare una sau mai multe surse de finanțare: 1. bugetul local; 2. bugetul județului Călărași; 3. bugetul de stat; 4. programe guvernamentale; 5. fonduri europene structurale și de investiții; 5. granturi; 6. instituții financiare interne și internaționale; 7. alte surse de finanțare (ambasade, fundații, organizații etc.).

Portofoliu de proiecte:

 1. Modernizarea drumuri de interes local prevăzute cu șanțuri cu rigole carosabile din beton, piste de biciclete și alei pietonale;
 2. Asfaltarea drumurilor agricole;
 3. Amenajarea acostamentelor și a șanțurilor / intrărilor în gospodărie;
 4. Sistem de canalizare, realizare branșamente și construcție stație de epurare a apelor uzate;
 5. Achiziționare și montare de pompe stradale de-a lungul DJ100 și DJ301;
 6. Modernizare și extindere rețea de iluminat public;
 7. Extindere rețea de distribuție a gazelor și transformarea rețelei existente în una inteligentă;
 8. Eficientizarea energetică a clădirilor publice, inclusiv prin reabilitarea termică, instalarea de panouri fotovoltaice și instalarea de componente smart;
 9. Instalarea de puncte de acces gratuit în sistem WIFI pe întreg teritoriul comunei;
 10. Crearea unei strategii smart village;
 11. Regenerare maluri, cursuri și luciu de apă și transformarea lor în zone cu funcționalități urbane complexe;
 12. Dirigenție șantier pentru obiective;
 13. Servicii de consultanță;
 14. Modernizare bază informatică în instituțiile publice;
 15. Achiziționare hărți de cadastru digitale;
 16. Efectuare măsurători topografice și parcelări terenuri;
 17. Lucrări de înregistrare sistemică pe sectoare cadastrale în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (intabularea gratuită a terenurilor);
 18. Achiziționare de tablete și dispozitive electronice pentru sistemul de învățământ;
 19. Achiziționarea unor mijloace pentru transportul local, inclusiv pentru elevi;
 20. Construire centru de desfășurare de activități didactice tip „Școala după școală”;
 21. Asigurare masă caldă în școli și grădinițe;
 22. Dotare laboratoare de specialitate în școli: chimie, fizică, biologie și informatică;
 23. Construirea și dotarea unui centru multifuncțional, dotat pentru gestionarea situațiilor de urgență li cazarea temporară a sinistraților;
 24. Extindere sistem de monitorizare și supraveghere video;
 25. Realizarea de noi locuri de joacă;
 26. Achiziționarea de mobilier stradal;
 27. Modernizarea centrului civic comunal;
 28. Construcție puncte de alimentare vehicule electrice;
 29. Achiziționare platforme colectare selectivă;
 30. Achiziția de utilaje și accesorii;
 31. Amplasare indicatoare rutiere și signalistică cu relevanță locală;
 32. Implementarea registrului agricol național
 33. Înființarea unei cooperative pentru micii producători locali;
 34. Înființarea unui târg comunal pentru desfacerea produselor agricole și a celor de origine animală;
 35. Înființare centru social multifuncțional;
 36. Înființare creșă și grădiniță cu program normal și program prelungit;
 37. Arhivarea documentelor și digitalizare;
 38. E-bibliotecă;
 39. Formare profesională pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului;
 40. Încurajarea și susținerea populației active neocupate în vederea participării la cursurile de calificare și reconversie socială susținute de furnizori de formare profesională;
 41. Reabilitare monumente istorice;
 42. Construire complex sportiv;
 43. Amenajare platformă pentru gunoi animalier / gunoi de grajd;
 44. Dotare dispensare cu echipamente medicale;
 45. promovarea turistică a localității;
 46. Împăduriri și perdele forestiere;
 47. Dezvoltarea unor programe și activități diverse pentru protecția mediului;
 48. Infrastructură de apă și irigații pentru activități agricole și zootehnice;
 49. Construire depozit de preluare, păstrare și valorificare a produselor agricole.

Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care implică și afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea și diversitatea acțiunilor intra și inter-sectoriale ale Strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare care să faciliteze atingerea obiectivelor de dezvoltare ale strategiei.


• Planul de Acțiuni este o prezentare structurată a tuturor acțiunilor și proiectelor propuse de strategie, cu date și informații privind modul de abordare – în corelare cu alte acțiuni sau prin parteneriate strategice, resursele financiare necesare și surse posibile pentru asigurarea lor, legislația care guvernează proiectul, indicatorii de rezultat care permit evaluarea implementării acțiunii.
• Planificarea în timp a Planului de Acțiuni, pe termen scurt, mediu și lung, astfel încât să fie acoperită întreaga perioadă de planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând prioritățile identificate prin exercițiile de consultare a comunității.
• Parteneriatul Local continuă și extinde eforturile de implicare și consultare a diverselor grupuri de interes locale din perioada de elaborare a strategiei, fiind expresia răspunderii asumate de acele entități sau grupuri de entități în ceea ce privește contribuția directă și planificată la transpunerea strategiei. Pentru a asigura succesul Strategiei, aceasta trebuie să devină un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local și Primar, ci și pentru entitățile cuprinse în parteneriatul local, un document care să le ghideze propriile planuri de viitor.
• Asumarea Responsabilităților de implementare, de către Consiliul Local și Primar, precum și de către Parteneriatul Local.
• Realizarea Planului de Comunicare și promovare a strategiei către comunitatea locală și alte entități interesate. Acesta este un instrument care va mări vizibilitatea asupra strategiei, va informa și educa populația, grupurile de interese și de inițiativă, astfel încât să se asigure implicarea prin propriile proiecte și susținerea strategiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read