AcasăFlashLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Independența

În Raportul primarului cu privire la starea economică și socială a localității independența, emis de primarul Lică Voicu, se arată că, pe parcursul anului 2018, au fost emise 233 de dispoziții, consiliul local din localitate s-a întrunit într-un număr de 13 ședințe, adoptându-se 72 de hotărâri, toate acestea fiind inițiate de către primar. În cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Impozite și Taxe Locale, a fost elaborat bugetul local de venituri și cheltuieli, aprobarea acestuia făcându-se în prima lună a anului. Veniturile încasate au fost în sumă de 4.814.401 lei, din care 1.524.348 lei reprezintă venituri proprii și 3.290.053 lei înseamnă venituri de la bugetul de stat, sumă repartizată prin Consiliul Județean Călărași și Direcția Generală a Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Prin același compartiment, s-a urmărit execuția bugetară, evidența veniturilor și cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor și efectuarea plăților. Activitatea Compartimentului Achiziții Publice a constat în: întocmirea programului anual de achiziții publice și a strategiei contractuale; întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de achiziție publică care sunt cuprinse în programul anual; întocmirea contractelor de achiziții publice, cu ofertanții ale căror oferte au fost stabilite drept câștigătoare de către comisia de evaluare, semnarea acestora de către părți, înregistrarea și distribuirea acestora. Pentru anul 2018, au fost încheiate 33 de contracte de achiziții publice. În registrul de corespondență generală, pentru anul la care s-a raportat, au fost înregistrate 5.632 documente, preponderența acestora fiind cererile pentru eliberarea de adeverințe după registrul agricol, evidența muncii, anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism, de nomenclator stradal și producător agricol. S-a urmărit modul de soluționare a petițiilor. În cadrul audiențelor, au fost semnalate probleme legate de existența disfuncționalităților la iluminatul public, neînțelegeri între vecini privind granițele între arii, defecțiuni la sistemul de iluminat stradal și cereri pentru montarea de lămpi stradale în anumite zone ale comunei, sesizări legate de distrugerea de mobilier urban, montarea de mobilier urban, în speță bănci și coșuri de gunoi. În cadrul Primăriei Independența, pe anul 2018, ofițerul de stare civilă delegat a înregistrat următoarele: acte de naștere – 3, acte de deces – 57, acte de căsătorie – 19. S-au eliberat 58 de certificate de naștere, 38 de certificate de căsătorie, 83 de certificate de deces. La nivelul comunei, prin Compartimentul registrul Agricol, s-au terminat de scris toate registrele agricole în format letric, dar și în format electronic, pentru perioada 2015-2019, însumând 3.310 poziții de rol agricol, astfel: 1.950 poziții înscrise în registrul agricol tip I, 1.275 poziții înscrise în registrul agricol tip II, 53 poziții înscrise în registrul agricol tip III și 32 poziții înscrise în registrul agricol tip IV. Ca urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, în cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, pe baza documentațiilor primite, s-au redactat. 15 autorizații de construire; 31 certificate de urbanism; 18 certificate de nomenclatură stradală; 9 procese verbale de recepție; 4 autorizații de demolare. Activitatea de asistență socială a constat în întocmirea dosarelor pentru alocații de stat, alocații de susținere a familiei, întocmirea de dosare pentru indemnizații pentru creșterea copiilor până la vârsta de 2 ani, cereri pentru acordarea ajutorului social, dispoziții privind încetarea ajutorului social, întocmirea de anchete sociale. 92 de persoane au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Beneficiarii de venitul minim garantat și-au adus contribuția la curățenia și înfrumusețarea comunei executând lucrări diverse: asigurarea curățeniei spațiilor verzi; activități de împodobire a locurilor publice în perioada sărbătorilor tradiționale precum și în perioada manifestărilor cultural-artistice, activități de montare și curățire mobilier stradal. În ceea ce privește capitolul educație, a fost repartizată suma de 3.071 mii lei pentru asigurarea bazei materiale și cheltuielile de funcționare a instituțiilor de învățământ. În 2018, au fost demarate lucrările de reabilitare și modernizare a grădiniței din satul Potcoava, în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare GNP nr. 2 Alba ca Zăpada”, s-au asigurat fondurile necesare funcționării și deplasării în condiții de siguranță a microbuzului școlar, iar Consiliul Local independența a acordat fiecărui copil de pe raza comunei, la sfârșitul anului, cadouri în valoare de 20 de lei/pachet. Tot în cursul anului raportat, a fost finalizat proiectul Alimentare cu apă în satul Independența, proiect început în anul 2015 și finanțat prin Programul Național de Dezvoltare locală. A început implementarea următoarelor proiecte: reabilitarea și modernizarea GNP nr. 2 Alba ca Zăpada; modernizare drumuri, care constă în asfaltarea a 7 km de străzi în satul Potcoava, întreținere și reparații strada Cireșului, sat potcoava – asfaltare; achiziționare încărcător frontal pentru îmbunătățirea serviciului voluntar pentru situații de urgență Independența; dotarea cu utilaje a rampei ecologice de pe raza comunei. „Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează în interesul cetățeanului”, precizează, la sfârșitul documentului menționat, primarul Lică Voicu.

Comuna Alexandru Odobescu

Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, în raportul asupra stării economico-sociale a comunei, pe anul 2018, precizează, încă de la început, că există în continuare o criză economică, fapt ce a condus la o accentuare a dezvoltării societăților economice locale și că e o lipsă de perspectivă pentru înființarea de agenți economici noi. Pe plan local, numărul societăților economice care activează și are un aport semnificativ, sunt: SC independența, cu filialele în Gălățui și Nicolae Bălcescu; Agro Prim, cu sediul în Nicolae Bălcescu; Romcan Gălățui; Rox textile Alexandru Odobescu; Enigmar Agro, cu sediul în Nicolae Bălcescu; II Sultan Viorel; II Dragnea Valer; Elia SRL Nicolae Bălcescu; Alvas Gălățui. În comună, mai funcționează și 12 unități de alimentație publică, care raportează rulaje în scădere, fapt datorat creșterii prețurilor și lipsei locurilor de muncă. Drept efect, s-a decis ca taxele achitate de firme să aibă un nivel moderat, în ideea de a nu le fi obstrucționată activitatea, soluție dublată de întocmirea unui buget de austeritate, lucruri care au condus la reducerea la minim a posibilităților de rezolvare a problemelor curente și în soluționarea nevoilor stringente de pe plan local, din punct de vedere administrativ și edilitar-gospodăresc. În schimb, a fost depus, la Administrația fondului de Mediu, proiectul pe programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare – Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Alexandru Odobescu, finanțat și finalizat în luna noiembrie 2017. Alte proiecte: Amenajare bază sportivă în satul Gălățui, finanțat prin bugetul local; achiziționarea de utilaje pentru îmbunătățirea activității serviciului voluntar pentru situații de urgență, în fapt dotarea cu un buldoexcavator aflat deja în exploatare, a fost depus proiectul Modernizare străzi în satele Alexandru Odobescu și Nicolae Bălcescu, pentru care s-a semnat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, contractul de finanțare nr. 283/2016, lucrarea fiind recepționată în cursul anului 2018; tot în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, s-a semnat contractul de finanțare, cu o valoare de 6,194 milioane lei, pentru modernizare de drumuri de interes local, lucrarea fiind, la acest moment, contractată și în curs de implementare; Pe Submăsura 7.6, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu sursă de finanțare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, a fost depus proiectul privind modernizarea căminului cultural din satul Nicolae Bălcescu, acesta fiind finanțat iar contractul de execuție semnându-se în cursul lunii ianuarie 2019; tot în cursul acestui an, s-au demarat lucrările pentru reabilitarea și modernizarea GNP nr. 1 din satul Nicolae Bălcescu, finanțarea asigurându-se prin Programul Național de Dezvoltare Locală; a fost contractată lucrarea de execuție, aflată în derulare, pentru reabilitare și modernizare grădiniță + școala cu clasele I-IV, din satul Alexandru Odobescu, investiție derulată prin Ministerul dezvoltării regionale; s-a contractat deja lucrarea de execuție pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței din satul Nicolae Bălcescu. În stadiul de selectare a executantului, prin procedură inițiată pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, se află proiectul de înființare a sistemului de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem existent de apă, în satul Gălățui, derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pe Submăsura 7.2 – investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Tot prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Submăsura M1/6B – stimularea dezvoltării teritoriului, s-a semnat contractul de finanțare pentru construire teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, amplasat în satul Alexandru Odobescu. S-a depus și proiectul pentru achiziționarea de echipamente pentru îmbunătățirea amenajărilor existente destinate managementului gunoiului de grajd, la Unitatea de Management a proiectului Controlul Inteligent al poluării cu nutrienți, finanțat prin Banca Mondială, anul 2019 însemnând livrarea utilajelor. În domeniul protecției sociale, la nivelul comunei Alexandru Odobescu se află, în plată, 3 dosare de ajutor social, iar 93 de persoane reprezintă asistenții persoanelor cu handicap, valoare indemnizațiilor plătite, pentru anul 2018, fiind de 1,297 milioane lei. În domeniul serviciilor publice, sunt asigurate cele de salubritate, de pază, iar serviciul de alimentare cu apă potabilă a fost transferat către societatea Serviciul Public Alexandru Odobescu, ca urmare a unor modificări în legislație. Pentru anul în curs, arată primarul Niculae Eremia, în Raportul asupra stării economico-sociale a comunei Alexandru Odobescu, se are în vedere depunerea următoarelor proiecte: modernizare drum de exploatare agricolă DA1; reabilitarea școlii din satul Nicolae Bălcescu; amenajare bază sportivă în satul Gălățui; asfaltare drumuri de interes local.

Comuna Unirea

„Preocuparea mea principală, a întregului aparat de specialitate, a Consiliului Local, în anul 2018, a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și nu în ultimul rând bunăstarea cetățenilor din comună”, se arată în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a localității, în anul 2018, emis de primarul comunei Unirea, Florian Belu. Gradul de colectare a veniturilor proprii, în anul 2018, a fost de 84 la sută. Astfel, bugetul de venituri, în sumă de 160.003 lei, a cuprins următoarea structură: venituri proprii – 1.063.579 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit – 547.273 lei; sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată – 2.119.976 lei, subvenții de la alte instituții – 587.065 lei, din care – sume PNDL: 497.449 lei; ajutor de încălzire: 15.540 lei. S-au mai alocat următoarele sume: subvenții primite de la Consiliul Județean călărași – 56.662 lei, sume alocate din bugetul AFIR – 17.414 lei (achiziție buldoexcavator),, donații și sponsorizări – 8.000 lei. Bugetul de cheltuieli a fost în sumă de 4.157.846 lei, din care: cheltuieli cu personalul din administrația publică – 1.428.453 lei; cheltuieli cu salariile personalului din învățământ: 17.457 lei; cheltuieli cu salariile personalului căminului pentru persoane vârstnice – 321.732 lei. La capitolul iluminat public, s-au realizat cheltuieli în sumă de 105.690 lei, constând în lucrări de întreținere și reparații (20.319 lei) și costuri consum energie electrică (85.371 lei). S-a reparat și modernizat rețeaua de alimentare cu apă, cheltuielile aferente fiind de 10.104 lei, iar pentru consumul de energie electrică aferent celor 7 puțuri forate s-a achitat suma de 86.157 lei. Pentru studii de fezabilitate și documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție aferente proiectului de modernizarea drumurilor de interes local, proiect în valoare de 5.499.276 lei, s-a cheltuit suma de 87.065 lei. Pe raza comunei, funcționează Școala gimnazială cu clasele I-VIII, cu personalitate juridică, aceasta incluzând și o grădiniță cu program normal, în care sunt școlarizați 248 de copii. Au fost executate lucrări de igienizare și reparații curente în sumă de 56.572 lei, la care se adaugă și alte cheltuieli în sumă de 48.045 lei reprezentând costuri cu energia electrică și încălzire, consumabile 92.801 lei, telefon 96.164 lei), cheltuieli de transport ale cadrelor didactice (17.457 lei), alte materiale și presări de servicii (21.718 lei). Pentru prestări de servicii de întreținere și curățenie, îndepărtarea gunoaielor, colectarea și localizarea acestora, precum și pentru îngrijirea platformelor de gunoi, s-a cheltuit suma de 122.654 lei. În domeniul infrastructurii, s-a finalizat execuția lucrărilor de asfaltare a străzilor Mușețelului, Dumbravei, Tufănelelor, Rozelor, Pescarilor, Lujerului, Lalelelor și Crizantemei. Totodată, s-a finalizat construcția trotuarelor pe ambele părți ale drumului național DN3B care tranzitează comuna, achitându-se pentru această investiție suma de 163.539 lei. Primarul Florian belu consideră că, prin aceste investiții, s-a realizat îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor, asigurându-se desfășurarea fluentă a traficului pietonal și auto în interiorul comunei în toate anotimpurile, în condiții de maximă siguranță. În domeniul asistenței sociale, au fost acordate următoarele prestații și servicii: ajutor social – 19 familii și persoane singure; alocații de stat – 20, alocații pentru susținerea familiei: 90; indemnizații pentru creșterea copilului – 17; indemnizații pentru persoane cu handicap – 40; ajutoare pentru încălzirea locuinței – 74 familii și persoane singure, anchete sociale – 720; tichete sociale pentru grădiniță – 9; consiliere primară – 35 cazuri, consiliere primară și monitorizare în cazurile în care au fost implicați copii minori – 12 cazuri. Valoarea indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicapa fost de 529.232 lei, iar valoarea ajutoarelor de încălzire a fost de 21.166 lei. În cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria, care funcționează în subordinea Consiliului Local Unirea, organigrama prevede 14 posturi, din care personal contractual de execuție – 13, personal contractual de conducere – 1 post, în următoarea componență: medic – 1, asistent medical 1, psiholog – 1, infirmiere – 4, îngrijitoare – 1, bucătărie – 2, pază – 1 post. Căminul funcționează cu o capacitate de 28 de locuri. Pentru anul 2018, în cadrul căminului erau găzduite 25 de persoane, din care 21 independente și 4 semidependente. S-au înregistrat următoarele date: admiteri – 2, decese – 3, externări – 1. În domeniul stării civile, pe raza comunei Unirea s-au înregistrat următoarele date: număr locuitori – 2.634; acte de deces – 35, acte de căsătorie – 14, documente privitoare la starea civilă, mențiuni operate – 160. În cadrul compartimentului registrul agricol, s-au efectuat 506 de înregistrări de evidență a contractelor de arendă, rezultând contracte de arendă noi și acte adiționale la contractele existente; s-au eliberat 895 de adeverințe care au avut la bază înregistrări din registrul agricol.; au fost eliberate și vizate 32 de atestate de producător și 32 de carnete de comercializare. În domeniul urbanismului, pe anul 2018, au fost eliberate 8 autorizații de construire, 3 autorizații de desființare și 13 certificate de urbanism.

Comuna Roseți

Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei Roseți, certifică, în Raportul privind starea economică și socială a comunei, pe anul 2018, că activitatea administrației publice locale este marcată de lipsa fondurilor bănești, fapt care a influențat nederularea unor investiții propuse, toate de interes pentru comunitatea pe care o reprezintă. „Incertitudinea privind posibilitatea acoperirii cheltuielilor prevăzute, precum și grija că vor apare alte probleme neplanificate, a creat dereglări, nepermițând fixarea unei strategii clare în sensul dorit de noi, în timp util”. Ca principali indicatori, se arată că teritoriul administrativ al comunei este reprezentat astfel: 8.503 ha teritoriu administrativ, din care: 378,31 ha teren intravilan; număr locuitori – 6496, din care 2967 femei și 3038 bărbați; densitate – 85 locuitori/kmp, pe următoarele grupe de vârste: 0-14 ani – 1433 (20%), 15-59 ani – 3597 (57%), peste 60 ani – 975 (23%); resursa naturală de muncă, respectiv populația încadrată în grupa de vârstă 15-59 ani – 3597 persoane, din care: 1663 (46%) femei; populația activă: 3307 persoane, populație inactivă – 2699 persoane, reprezentând un număr de 550 activi/1.000 locuitori. Structura populației active este următoarea. sectorul agricol – 2606 persoane; sector neagricol – 701 persoane, grupată pe următoarele activități: agricultură – 2606 persoane, construcții – 180, comerț și alimentație publică – 46, finanțe, bănci – 4, învățământ – 26, sănătate – 8, alte activități – 337. Pe raza comunei, la 1.01.2018, pe raza comunei era înregistrat un număr de 62 de agenți economici, cu următoarea structură: societăți comerciale agricole – 8, societăți familiale – 8, mori – 2, magazine cu amănuntul – 43, depozit en-gross – 1. Din persoanele active, 80 la sută este reprezentată de populația cu locuri de muncă pe raza municipiului Călărași. La nivelul anului 2018, s-au adoptat 64 de hotărâri de consiliu local; au fost emise 443 de dispoziții ale primarului; au fost întocmite 87 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale; a fost înaintată o propunere a comisiei locale de fond funciar către cea județeană, pentru rectificarea unui titlu de proprietate, în baza unei sentințe civile. Pe linie de stare civilă, s-au înregistrat următoarele date: 9 acte de naștere; 55 certificate de naștere eliberate la solicitarea cetățenilor; 40 căsătorii; s-au eliberat 70 de certificate de căsătorie, 48 acte de deces; s-au eliberat 71 certificate de deces; 6 hotărâri de divorț; 5 certificate de divorț emise prin notar, 9 dosare de transcriere pentru copiii născuți în străinătate; 102 mențiuni de la alte primării; 175 mențiuni proprii. Pe linie de asistență socială, s-au derulat: 148 anchete de invaliditate 9 adulți și copii), 127 anchete pentru: – reevaluarea situației minorilor aflați cu măsură de protecție specială, la rude sau asistenți maternali; – sesizări făcute de DGASPC Călărași și alte persoane privind minori aflați în situații de risc; 31 anchete privind soluționarea cauzelor civile; 96 anchete sociale privind situația persoanelor cu handicap beneficiare de indemnizație; s-au întocmit 547 de dosare privind acordarea ajutorului pentru încălzire; 4 anchete pentru acordarea de ajutoare sociale, 26 anchete pentru beneficiarii programului Bani de liceu și Euro 2020; s-au întocmit 27 de dosare pentru creșterea și îngrijirea copilului; s-au întocmit 18 dosare pentru acordarea stimulentului educațional; s-au întocmit 87 de dosare pentru alocația de stat. Pe anul 2018, s-au înregistrat 27 de noi dosare privind venitul minim garantat, cu un total de 57 de dosare, pentru care au fost întocmite 37 de cereri de reînnoire, repunere, modificare dosar și 188 de anchete sociale, efectuându-se muncă în folos comunitar în sumă de 5.647 ore. În cadrul compartimentului registru agricol, cadastru și agricultură, s-au eliberat 5.100 de adeverințe, alte 99 de adeverințe au fost completate pentru a fi folosite la APIA, s-a răspuns la un număr de 80 de petiții și adrese, au fost verificate și eliberate 46 de atestate de producător și 46 de carnete de comercializare a produselor agricole și 2 cereri pentru completare cu alte produse în atestat. Suprafața arabilă a comunei Roseți este de 7.177 ha, iar principalii exploatatori sunt concordia Agro, Agrozootehnica Roseți, Dorna Agri, Tudor 92. Pentru anul 2018, la nivelul comunei, au fost înregistrate următoarele categorii de animale: bovine – 662, ovine – 11.190; porcine – 1.800, caprine – 646; cabaline – 220, păsări – 8.000; măgari – 13, albine – 597 familii. S-au obținut următoarele producții medii la culturi: grâu – 5969 kg/ha, orz – 5626 kg/ha, porumb – 6814 kg/ha, rapiță – 1.880 kg/ha, floarea soarelui – 2.560 kg/ha, soia – 1.874 kg/ha, mazăre – 594 kg/ha, lucernă – 3.311 kg/ha, ceapă – 1.000 kg/ha, usturoi – 600 kg/ha, dovlecei – 1.785 kg/ha, vii – 2.300 kg/ha etc. Pe anul 2018, s-au inițiat proceduri de achiziție directă, însemnând încheierea contractelor de prestări servicii de consultanță, elaborare studiu de fezabilitate, elaborare planuri topografice, elaborare studiu hidrogeologic și geotehnic, necesare la depunerea cererii de finanțare, în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Submăsura 7.2 – Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, comuna Roseți. S-au finalizat proiectele: Modernizare drumuri de interes local; Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, comuna Roseți. Totodată, s-a elaborat Programul de Investiții Publice pentru anul 2018. La nivelul comunei, s-au eliberat 44 certificate de urbanism, având ca scop construirea de locuințe parter, parter + mansardă, parter + 1 etaj; întocmire acte notariale. Au fost eliberate 17 autorizații de construire locuințe și 5 autorizații de desființare.

Comuna Modelu

„În vederea îndeplinirii obiectivelor, autoritățile locale se vor implica în crearea a noi locuri de muncă, prin atragerea unor investitori, atragerea de fonduri europene, investiții noi, continuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii, revizuirea inventarelor privind domeniul public și privat, finalizarea aplicării legilor funciare, cadastrarea domeniului public și privat, implementarea la nivelul localității a sistemului de plată online a taxelor și impozitelor locale, procedură deja demarată”, precizează Gheorghe Dobre, în Raportul de activitate al primăriei Comunei Modelu aferent anului 2018. S-au efectuat 55 de achiziții publice, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, iar durata medie a unui astfel de proces a fost de 7 zile. Primăria Modelu a fost angrenată în 29 de cauze civile, aflate pe rolul instanțelor, astfel: 15 dosare de uzucăpiune – acțiuni în constatare pentru stabilirea dreptului de proprietate a locuințelor și a terenului aferent; 13 dosare fond funciar pentru stabilirea dreptului de proprietate teren; un singur dosar de plângere contravențională. Au mai fost înregistrate: hotărâri judecătorești cu privire la exercitarea autorității părintești – 13; hotărâri judecătorești cu privire la minori și familie – 9; sentințe civile cu titlu executoriu amenzi – 11; decizii cu privire la suspendarea sancțiunilor contravenționale și înlocuirea cu obligația de a presta muncă în folosul comunității – 18. Organigrama primăriei Modelu cuprinde 110 posturi ocupate și 16 posturi disponibile. Referitor la modalitatea de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, au fost 9 solicitări de acest tip, soluționate în termenul legal, departajate pe domenii de interes: utilizarea banilor publici – 2; modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice – 7. S-au emis 88 de proiecte aprobate prin hotărârile Consiliului Local Modelu și 529 de dispoziții aprobate de primar. S-au aprobat următoarele proiecte: 1 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2018, 9 proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului local, un proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – hală prelucrarea lemnului; un proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – fermă de pui, un proiect de hotărâre privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă; un proiect de hotărâre privind înființarea și organizarea serviciului Public de iluminat Public Modelu; un proiect privind transportul local de călători, stabilirea prețului legitimațiilor și gratuităților pentru pensionari și alte categorii de persoane pentru care se asigură asistență socială; un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II; un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV; un proiect privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Pe anul raportat, la nivel local s-au realizat următoarele investiții: lucrări de igienizare la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și la sediile grădinițelor; igienizarea permanentă a malului brațului Borcea de depozite neconforme de gunoi menajer, întreținerea constantă a zonelor verzi – Parcul Tonea; organizarea Zilelor Comunei Modelu; organizarea iluminatului public festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; achiziționarea de copiator multifuncțional; achiziționarea de calculator și imprimantă necesare serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, precum și licențe de utilizare și programe de contabilitate, necesare facturării; achiziționarea unei sirene electrice pentru dotarea SVSU Modelu, achiziționarea de echipament de specialitate (camere supraveghere, server) necesar dotării biroului taxe și impozite, pentru respectarea prevederilor legale; continuarea fazei a doua în cadrul proiectului Înființare rețea de canalizare și stație de epurare, semnarea contractului de finanțare pentru proiectul modernizare drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 km, precum și efectuarea procedurii de achiziție proiectare și execuție, obținerea finanțării pentru proiectul Cercul de zâmbete, pe o perioadă de 3 ani; declararea eligibilă a proiectului Reabilitare, modernizare și extindere (prin desființare corpuri C2, C3 și C4) și dotare Școala gimnazială nr. 2; realizarea proiectului de modernizare drumuri de interes local, pentru o lungime de 3,522 km, finanțat integral cu fonduri proprii; demararea realizării proiectului Racorduri rețea de canalizare, pentru a facilita racordarea populației și agenților economici la rețeaua de canalizare.

Comuna Dichiseni

În cursul anului 2018, Consiliul Local Dichiseni s-a întrunit ăn 18 ședințe, din care: 11 ședințe ordinare, 5 ședințe extraordinare, 2 ședințe de îndată. Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația comunei este de 1.734 de locuitori, împărțiți în 3 sate componente: Coslogeni, Satnoieni și Dichiseni. Iulian Radu, edilul localității, conform raportului de activitate pe anul 2018, consideră că activitatea derulată în această calitate a fost una intensă, „având în permanență în centrul atenției interesele și preocupările comunității locale”. Pentru încasarea impozitelor și taxelor locale, s-au întocmit și înmânat 28 de înștiințări de plată, 457 de titluri executorii și somații, au fost înființate 29 de popriri. Pentru introducerea corectă a datelor în programul de impozite și taxe, au fost întocmite 2.273 de dosare fiscale, din care 2163 pentru persoane fizice și 110 pentru persoane juridice. La nivelul anului 2018, bugetul local al comunei a fost de 4.482.057 lei, din care venituri proprii în sumă de 1.589.669 lei. Excedentul anului 2018 a fost de 227.411 lei. Au fost efectuate următoarele cheltuieli: 962.119 lei – salarii cu aparatul de specialitate al primarului; 25.226 lei – cheltuieli cu salariații din învățământ; 650.712 lei – indemnizațiile persoanelor cu handicap; 955.816 lei – cheltuieli cu utilitățile, achiziția de furnituri de birou, lemne, materiale de curățenie, carburanți și piese de schimb pentru autoturismele din dotare, reparații curente, achiziția de bunuri de natura obiectelor de inventar, pregătire profesională; 110.709 lei – cheltuieli material învățământ, din care 29.750 lei asigurate din contribuția bugetului local; 3.383 lei – pentru copii cu CES; 3.442 lei – ajutor de încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social, din sume defalcate, 16.896 lei – ajutor de încălzire pentru persoanele fără ajutor social. La secțiunea Dezvoltare, ponderea o deține investiția de extindere rețea de alimentare cu apă potabilă, cu valoarea de 1.124.729 lei. Au fost finalizate următoarele obiective de investiții și reparații: reabilitare gospodării de apă în satele Coslogeni, Dichiseni și Satnoieni, cu o valoare de 452.411 lei; servicii proiectare, dirigenție de șantier și execuție lucrări reprezentând extindere rețea de apă potabilă și branșamente, pentru satele Coslogeni și Satnoieni, cu o valoare de 1.168.159 lei; documentație proiect canalizare – 33.716 lei; servicii de arhivare a documentelor – 41.160 lei; service boldoexcavator – 6.013 lei. În domeniul asistenței sociale, situația se prezintă astfel: acordări – 4; modificări – 1, suspendări – 1; încetări – 6; în plată – 13. Situația dosarelor de alocație pentru susținerea familiei: acordări – 8; modificări – 23; încetări – 22; în plată – 60. Pe raza comunei, sunt 12 persoane încadrate cu gradul I de handicap, 17 persoane cu grad accentuat, 4 persoane cu grad mediu de handicap. 5 minori provenind din comuna Dichiseni figurează ca instituționalizați. În cadrul compartimentului registrul agricol, a cărui activitate este asigurată de 2 funcționari publici, s-au eliberat: 165 adeverințe, la cererea cetățenilor, pentru eliberarea sau înlocuirea actelor de identitate, 80 adeverințe APIA; 15 adeverințe pentru asistență socială, privind constituirea sau reînnoirea dosarelor de ajutor social și alocație de susținere; 90 adeverințe pentru dosarele de încălzire; 8 adeverințe pentru furnizorul de energie electrică; 9 adeverințe pentru burse școlare; 25 adeverințe pentru unitățile de învățământ pentru dosarele de rechizite; 25 adeverințe pentru birourile notariale; 3 adeverințe pentru Registrul Comerțului; 30 adeverințe diverse. Au fost emise 36 de atestate de producător și 36 de carnete de comercializare. La nivelul compartimentului de stare civilă, au fost înregistrate 0 acte de naștere, au fost eliberate 18 certificate de naștere, la cererea persoanelor interesate și a altor primării, au fost înregistrate 7 acte de căsătorie, s-au eliberat 14 certificate de căsătorie duplicat. În anul 2018, s-au înregistrat 24 acte de deces și au fost eliberate 12 certificate de deces duplicate, la cererea persoanelor interesate. Nu s-au înregistrat divorțuri. Tot în cursul anului 2018, au fost eliberate 20 de certificate de urbanism, 8 autorizații de construire, s-au înregistrat 418 acte de arendare și 18 acte adiționale ale contractelor de arendare, s-au înregistrat 62 de cereri pentru vânzarea de terenuri în extravilan, au fost emise 3 hotărâri de modificare a titlurilor de proprietate și o hotărâre pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra cimitirului Dichiseni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read