AcasăFlashLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Ciocănești

Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Ciocănești, județul Călărași, pe anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 63, alin. (3), lit. a) și b) privind administrația publică locală, republicată, prezint în fața Consiliului Local următorul raport privind starea economică:
Economia comunei Ciocănești este formată din agricultură și industriile conexe, precum și industria ușoară, agricultura având un rol structural.
Subsectorul agricol, lider pentru comună, este producția vegetală, pe raza comunei Ciocănești își desfășoară activitatea un nr. de 200 de societăți înregistrate și asociații agricole, care lucrează suprafața de 7.500 ha teren agricol. Ramura de bază a economiei localității o reprezintă agricultură, culturile principale fiind: grâu, porumb, rapiță, floarea-soarelui. Producțiile medii au fost: grâu – 4,5 t/ha; porumb – 6 t/ha; floarea-soarelui – 3 t/ha; rapiță – 1,5 t/ha.
Suprafața agricolă este de 7.550 ha, diferența fiind lucrată de cetățeni în particular. Pe raza localității Ciocănești își desfășoară activitatea și o societate cu profil de confecții, unde lucrează un număr de 12 persoane, din localitate.
Sunt înregistrate și societăți agricole cu profil de creștere a animalelor, producători de legume etc. Animalele sunt crescute în principal în curțile personale ale proprietarilor, însă sunt și asociații care se ocupă de creșterea animalelor pentru carne.
La nivelul localității s-au înregistrat, în anul 2018, un număr de 100 vaci de lapte, 400 tineret la îngrășat, 4.270 de porci, 3.700 oi, 180 capre și 10.000 păsări.
În comuna Ciocănești sunt 20 ha de plantații pomicole și 516 ha păduri, predomină împăduririle naturale cu frunze late: plopul, salcâmul, salcia, frasinul și stejarul brumăriu.
Activitățile comerciale în domeniul serviciilor: arendarea terenurilor, comerțul cu lemn, prelucrarea cerealelor și serviciile în agricultură.
Unitățile comerciale deservesc cetățenii de pe raza localității cu produse alimentare, de igienă, materiale de construcții și textile.
Oportunități de dezvoltare a activității de producție bazate pe resursele locale: structura economică a comunei arată o dezvoltare slabă a industriei, exprimată în principal prin firme individuale în domeniul industriei alimentare. Se consideră necesar că restructurarea secției agricole și a subsectoarelor sale (vegetal și animal) trebuie combinate cu dezvoltarea industriei prelucrătoare în completare a producerii producției agricole, care va asigura un grad mai mare al ocupării forței de muncă.
Starea economică: populația comunei Ciocănești este de 4.108 locuitori. Datorită proceselor demografice negative, în comună se observă o scădere a populației. Rata șomajului este peste media națională, în timp ce structura educațională a populației arată o rată predominantă a persoanelor cu studii de bază, studii primare și secundare. La nivelul comunei Ciocănești sunt înregistrați un număr de 50 de beneficiari de ajutor social și 38 de persoane beneficiare de alocații complementare.
De asemenea, pe raza localității își desfășoară activitatea un număr de 4 școli și 3 grădinițe, cu o populație școlară de 360 de elevi și preșcolari și un număr de 30 de cadre didactice.
Dispensarul medical, actualmente cabinet medical individual, și desfășoară activitatea cu un medic generalist și 2 cadre medii.
Dispensarul veterinar asigură asistență medicală pentru toate animalele din comună, printr-un singur medic veterinar.
Din punct de vedere social, pe raza localității funcționează un cămin de bătrâni, al cărui personal de deservire este din localitate, o căsuță familială pentru copii instituționalizați și un centru de informare și documentare pentru pregătirea forței de muncă.
Starea de mediu: Parcul natural construit din fonduri de la ministerul Mediului, aflat în vecinătatea primăriei, stadionul comunal, care a fost dat în folosință în 2011, făcut cu fonduri de la ministerul Mediului.
S-a îmbunătățit infrastructura comunei prin pietruirea tuturor drumurilor din localitate, majoritatea drumurilor sunt asfaltate, au rigole dalate pentru scurgerea apelor pluviale.
Rețeaua electrică a fost modernizată, fiind îmbunătățit și accesul la sistemele moderne de comunicare și informare.
Primar,
Petre PAVEL

Comuna Ulmeni

Potrivit dispozițiilor art. 63, alin.3, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, primarul prezintă raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale, pe anul 2018.
Cu această ocazie, vă informez că eu, în calitate de viceprimar cu atribuții delegate, conform O.P. nr. 187/2018, am început cu data de 22 iunie 2018 dar, după cum știți și dvs., în anul 2018 nu am avut investiții majore datorită lipsei fondurilor dar, oricum, am aprobat unele investiții în derulare în anul 2019, cum ar fi:

 1. Implementarea proiectului privind achiziția unui buldoexcavator;
 2. Aprobarea investiției modernizare strada Unirii,
 3. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor construcției grădiniței – Regiunea Sud-Muntenia;
 4. Predare carte MADR, construirea și dotarea căminului cultural;
 5. Aderarea comunei Ulmeni la constituirea ADI Dunăre Sud-Gaz,
 6. Construirea de trotuar, cu fonduri din bugetul local;
 7. Modernizarea unor străzi;
 8. Modernizarea drumurilor de interes local;
 9. Înființarea unei rețele de supraveghere video;
 10. Achiziția de licențe software.
  Pentru anul în curs, îmi propun să depășim deficiențele și să avem cât mai multe realizări.
  Viceprimar cu atribuții delegate de primar,
  Ion CATANĂ

Comuna Sărulești

Informare privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești în anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, litera a, din Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce și controlează. primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în condițiile legii.
În acest sens, în anul 2018, am emis un număr de 221 dispoziții prin care au fost acordate drepturi pentru cetățenii comunei, convocări ale consiliului local, salarizări și altele.
Am dus la bună îndeplinire și sarcinile încredințate prin hotărârile consiliului local al comunei Sărulești.
Referitor la problemele social-economice, prin aplicarea Legii nr. 416/2001, a ordonanței nr. 105/2003, s-au efectuat un număr de 416 anchete sociale, la domiciliul solicitanților, de către colectivul de autoritate tutelară și comisia special numită.
Au fost întocmite și acordate un număr de 396 dosare pentru ajutor de încălzire, ajutor acordat în baza ordonanței nr. 5/2004 – modificată.
Referitor la școala generală, pot spune că s-a desfășurat o activitate intensă pentru curățenie și igienizare, aprovizionare cu combustibil solid pentru încălzire și tot ceea ce este necesar bunei funcționări a activității școlare.
În afară de aceste activități curente, doresc să evidențiez faptul că în cursul anului 2017 s-a încheiat un contract de finanțare cu M.D.R.A.P. pentru reabilitarea școlii gimnaziale, iar în anul 2018 au fost demarate lucrările.
S-a finalizat execuția obiectivului de investiții – Construcție nouă cămin cultural în satul Sărulești-Gară, construcție ce a fost demarată în anul 2016.
S-au încheiat contracte de finanțare prin PNDL a următoarelor obiective:

 • Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Sărulești,
 • Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare biologică în comuna Sărulești,
 • Reabilitare rețea de iluminat public.
  Tot în anul 2018 au fost achiziționate și instalate 10 camere de supraveghere video la cimitirul din Sărulești-Gară, căminul cultural și sediu primărie. De asemenea, au fost efectuate lucrări de pietruire pe drumurile comunale DC 24, DC 26.
  Dacă ne referim acum la nivelul de trai al cetățenilor comunei noastre, putem spune că acesta este foarte scăzut, motivat de faptul că veniturile multor familii sunt foarte mici, fapt pentru care avem un număr destul de mare de dosare de ajutor de încălzire, precum și 995 restanțieri la plata impozitelor și taxelor.
  Comuna noastră are, precum știți, activitate preponderent agricolă, ceea ce face să nu se asigure venituri pentru un trai decent. Astfel, în anul 2018 au fost cultivate suprafețe atât de societăți cât și persoane fizice, cu cereale, dar producția nu a fost cea așteptată.
  Fac precizarea că, în general, cetățenii au fost informați, prin afișe, de apariții ale unor legi sau alte acte legislative și doresc ca în anul 2019 toți locuitorii comunei noastre să fie cât mai bine informați cu noile norme ale Uniunii Europene care vor produce schimbări radicale în activitatea din toate domeniile comunei noastre.
  Din punct de vedere al problemelor de mediu, probleme se impun a fi rezolvate prin amenajarea platformelor de gunoi ecologice.
  Primar,
  Petre Alexandru CĂLIN

Comuna Dorobanțu

Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dorobanțu, pe anul 2018

În data de 13.07.2018, a început execuția lucrărilor „Modernizarea străzilor din satul Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul Călărași” prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Aceste lucrări au fost finalizate pe data de 28 septembrie 2018, fiind recepționate pe data de 17 octombrie 2018.
S-au modernizat 4,563 km, cuprinzând următoarele străzi. Dimitrie Ghica, Barbu Știrbei, Alexandru Ioan Cuza, Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș și Neagoe Basarab, cu o valoare finală de 4.480.949,53 lei cu TVA.
Proiectul pe fonduri europene – „Modernizare strada George Coșbuc” – km 0+000 km – 0+866, sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu – execuția lucrărilor s-a început pe data de 7 noiembrie 2018, fiind finalizată pe 26 noiembrie 2018, recepționându-se la data de 13 decembrie 2018. Prin acest proeict s-au modernizat 4 tronsoane din strada George Coșbuc, cu o lungime totală de 865,504 ml, cu o valoare finală de construcții-montaj de 419.223,37 lei.
Obiectivul de investiții „Reabilitare termică, înlocuire învelitoare și reparații curente corp C1 – școala gimnazială Prof. Univ. Dr. Adrian V. Rădulescu”, a fost finanțat tot prin PNDL, lucrările fiind începute în data de 5 august 2018, ele nefiind finalizate în totalitate până în momentul de față. Valoarea autorizată a proiectului este de 146.313,48 lei.
A fost depus, la Compania Națională de Investiții, studiul de fezabilitate pentru construire cămin cultural.
S-au finalizat lucrările de modernizare iluminat public, montându-se lămpi cu led de 45 w – 155 buc. și cu 35 w – 490 buc.
Rețeaua de iluminat public s-a extins la marginile satelor Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu.
S-au efectuat lucrări de amenajare și întreținere la Camping Mostiștea Dorobănțeană, proiect privind dezvoltarea rețelelor de economie socială, unde comuna dorobanțu este partener.
Au mai fost executate lucrări de întreținere și igienizare a pomilor și a spațiului verde aferent DN 31 și DJ 304 și colectarea gunoaielor în cele trei sate.
S-au realizat lucrări de întreținere a cimitirelor în satele Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu.
Pe traseul DN 31 și DJ 304 au fost plantați butași de trandafiri.
În cursul anului 2018, au fost realizate lucrări de curățenie și de întreținere la școlile dorobanțu și Vărăști și la grădinița din satul Dorobanțu.
La finele anului 2018 avem încadrați un număr de 25 de asistenți personali și 43 de beneficiari de indemnizație de însoțitor pentru persoană cu handicap grav.
menționăm faptul că suntem cu plata la zi a asistenților personali și a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap.
De asemenea, la finele anului 2018 sunt în plată un număr de 110 dosare de alocație pentru susținerea familiei, 32 de dosare de ajutor social, 20 de dosare de acordare de tichete sociale și au fost înregistrate 97 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, pentru perioada sezonului rece.
În anul 2018, Ansamblul folcloric spicul dorobanțu a participat la festivaluri de folclor, în țară și străinătate. Amintim participarea la festivalul Internațional de Folclor din Turcia, Canakkale și Cehia – Praga.
Administrația locală a sprijinit echipa de fotbal prin achiziționarea de echipamente, mingi și participarea echipei de fotbal Atletic Dorobanțu în cadrul Ligii 5, seria A, Călărași.
Primar,
Vasile STOICA

Comuna Valea Argovei

Informare cu privire la stadiul de implementare a proiectelor de infrastructura în comuna Valea Argovei

Doresc să informez Consiliul Local, mai ales despre stadiul în care ne aflăm la cele trei proiecte majore și anume:
-1. ÎNFIINȚAREA REȚELEI DE APĂ UZATĂ CU STAȚIE DE EPURARE ȘI ALIMENTARE CU APĂ, ÎN COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI valoarea totală a investiției este de 17.388,078 lei din care 747.220 reprezintă cofinanțare locală .
-2. ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, valoare totală a investiției este de 9.526,609 lei din care 371.579 cofinanțare locală.
-3. MODERNIZARE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA VALEA ARGOVEI.
În ceea ce privește primul proiect suntem în perioada de execuție a lucrării, până în prezent s-a forat puțul de mare adâncime, în vederea înființării a înca unei gospodării de apă și s-a construit canalizarea pe străzile Caișilor, Florilor și Grădiniței, urmând sa se lucreze în continuare pe străzile unde urmează să se modernizeze prin asfaltare. Ritmul în care se lucrează respecta graficul, cu toate acestea am convenit cu executantul să mai aducă o echipa care să lucreze astfel încât să nu se obstrucționeze proiectul de asfaltare a străzilor.
S-a decontat până în prezent 9 miliarde și jumătate, urmând să deconteze încă 2 miliarde patru sute de mii lei vechi la cofinanțare.

 • Cel de al doilea proiect, cel cu asfaltarea străzilor, am încheiat cu toată documentația, autorizație de construire, autorizație de amplasare, urmează să depunem la I.S.C Călărași comunicarea de începere a lucrărilor și să emitem ordinul de începere a acestora ( lucrărilor).
  * În termen de 10 zile de la comunicarea lucrărilor către Inspectoratul de Stat în Construcții se va emite și ordinul de începere, către executantul SC E.M PRIME CONSTRUCT SRL & FEBOS SRL.
  Vă reamintesc străzile ce urmează să se asfalteze conform proiectului:
  Sat Valea Argovei
  • Str. Grădiniței,
  • Str. Caișilor;
  • Str. Magazionerului;
  • Str .Croitorului;
  • Str. Pescarului;
  • Str. Căminului;
  • Str. Turcului;
  • Str. Miciurin;
  • Str. Piscicolei;
  • Str. Serelor;
  • Str. Moldovenilor;
  • Str. Frizerului;
  • Str. Florilor;
  • Str. Pompierului;
  • Str. Grădinii;
  • Str. Tufănelelor;
  • Str. Baciului;
  • Str. Rebej;
  • Str. Țânțarului.
  Sat Siliștea
  * Str. Școlii;
  * Str. Cazanului;
  * Str. Principală;
  * Str. Cojocarului;
  * Str. Florilor;
  * Str. Monumentului;
  * Str. Stadionului;
  * Str. Bisericii;
  * Str. Centurii.
  Sat Vlădiceasca
  • Str. Luncașilor;
  • Str. Izlazului;
  • Str. Mijlocie.
 • Proiectul de MODERNIZARE TEREN DE FOTBAL ÎN COMUNA VALEA ARGOVEI se află în impas deoarece valoarea totala este de 441.453 lei din care 162.215 lei cofinanțare locală și nu am găsit până în prezent executant.
  Primar
  Costel BOITAN

Comuna Spanțov

„Preocuparea majoră a primarului comunei Spanțov, în anul 2018, ca de altfel pe toată durata scursă din mandatul început în iunie 2012, a fost creșterea economică și socială a comunei și cea a calității mediului în comună”, se arată în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat de Silviu Niki Gheorghescu, primarul comunei Spanțov. În calitate de șef al administrației publice locale, primarul comunei Spanțov, în cursul anului 2018, a emis 278 de dispoziții cu caracter normativ sau individual. Un număr de 17 dispoziții au fost emise pentru convocarea Consiliului Local Spanțov în ședințe ordinare, extraordinare și de îndată, astfel: ședințe ordinare – 12; ședințe extraordinare – 2; ședințe de îndată – 3. S-au adoptat 55 de hotărâri, majoritatea dintre acestea fiind inițiate de primar. Acestea au fost aduse la cunoștința publică prin afișaj la sediul primăriei sau în diverse puncte special stabilite din satele componente, în vreme ce cele cu caracter individual au fost comunicate celor interesați. Comuna beneficiază de următoarele utilități: energie electrică, iluminat public, rețea de alimentare cu apă prin captare de izvor de adâncime, telefonie, cablu TV, TV digitală. Activitatea economică a comunei este preponderent agricolă. Alte activități se derulează în sfera serviciilor și a comerțului. Pe raza comunei funcționează 70 de societăți comerciale. Potențialul economic al comunei se bazează pe resursele zonei. Starea economică, raportată la anii anteriori, se încadrează într-o tendință de creștere moderată, ca urmare a unor politici locale de atragere a investitorilor și a fondurilor comunitare, dar și prin exploatarea mai judicioasă a resurselor proprii. Au fost întreprinse o serie de acțiuni, lucrări și investiții: 1. lucrări de renovare cămin cultural, sat Spanțov; 2. Lucrări de asfaltare și pietruire, 3. lucrări de amenajare parcuri; 4. lucrări de reparații generale și de renovare a școlilor de pe aria teritorial-administrativă; 5. Lucrări de reparații generale sediu primărie; 6. lucrări de execuție trotuare; 7. lucrări de împrejmuire cu gard plasă bordurată – stații de apă, stație de epurare și puțuri; 8. lucrări de renovare clădire pentru arhiva din comuna Spanțov; 9. lucrări de construire hală metalică pentru utilajele din dotarea primăriei, 10. lucrări de asfaltare, 11. lucrări de amenajare și reparații baza sportivă; 12. lucrări de dalat șanțuri colectoare; 13. lucrări de dalat trotuare; 14. lucrări de reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1; 15. Lucrări de reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 2, sat Stancea; 16. lucrări de modernizare drumuri de acces agricol; 17. ridicarea gunoiului și igienizarea gropilor de gunoi închise în anul 2009, în toate cele 3 sate; 17. crearea cadrului legal și deschiderea unor cabinete medicale și farmacie, precum și deschiderea unui cabinet stomatologic; 18. deszăpezirea străzilor; 19. au fost realizate studii de fezabilitate în vederea accesării fondurilor structurale prin PNDR – Măsura 3.22. S-au întocmit studii de fezabilitate pentru modernizarea principalelor drumuri din comună, prin pietruire și asfaltare. teritoriul administrativ al comunei, în suprafață de 6.497 ha, în care sunt incluse și 164 ha terenuri forestiere, este format din localitățile Spanțov, Cetatea Veche și Stancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read