Acasă Actualitate Localitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

UAT Dichiseni:

În cursul anului trecut, Consiliul Local al comunei Dichiseni s-a reunit în 20 de ședințe, din care: 11 ședințe ordinare; 7 ședințe extraordinare; 2 ședințe de constituire. Au fost elaborate 80 de hotărâri, toate fiind la inițiativa primarului. Totodată, au fost emise 156 de dispoziții ale primarului. La nivelul anului trecut, bugetul comunei Dichiseni a fost de 11.807.060 lei, din care venituri proprii în sumă de 2.207.000 lei. Cheltuielile de funcționare au fost de 3.704.205 lei, iar cele de dezvoltare de 8.102.855 lei. Cheltuielile au fost împărțite astfel: din capitolul de funcționare – 1.682.120 lei – servicii publice generale; 4.085 lei – apărare, ordine publică, apărare națională; 381.083 lei – învățământ; 67.555 lei – cultură, recreere și religie; 701.329 lei – asigurări și asistență socială; 94.062 lei – locuințe, servicii și dezvoltare publică; 77.429 lei – protecția mediului, salubritate; din capitolul dezvoltare -242.383 lei – servicii publice generale, 86.395 lei – învățământ; 88.323 lei – protecția mediului, salubritate. Cei mai mulți bani, 7.174.348 lei, s-au dus la investiția reprezentând modernizare de drumuri de interes local. Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în cursul acestei luni, apreciază că obiectivele propuse de-a lungul timpului s-au realizat numai pe baza unei colaborări armonioase între toți factorii implicați. Comuna Dichiseni, cu cele trei sate componente – Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, conform datelor Institutului Național de Statistică, numără 1.734 locuitori. Relația cu publicul a constat în punerea la dispoziție a documentelor necesare, formularelor-tip și fișe de informații publice, dar și în preluarea, înregistrarea și răspunsul luării în debit a proceselor-verbale de contravenții și predarea acestora către serviciul de taxe și impozite pentru încasarea sau executarea acestora. În anul 2020, pentru încasarea impozitelor și taxelor locale, s-au întocmit și înmânat 2000 de înștiințări de plată. Datorită situației epidemiologice, nu au fost emise titluri executorii, somații sau popriri. S-au întocmit 2400 de fișe fiscale, din care 2286 dosare persoane fizice și 114 dosare persoane juridice, iar în program s-au înregistrat 2273 contribuabili. S-au întocmit 1107 foi de vărsământ pentru sumele încasate de serviciul de taxe și impozite. S-a ridicat numerar reprezentând salarii, ajutoare de încălzire, de înmormântare, cheltuieli materiale, delegații. Tot în cursul anului trecut, se arată în același document citat, emis de primarul comunei Dichiseni, Iulian Radu, au fost finalizate următoarele obiective de investiții și reparații: 1. extindere rețea apă potabilă și branșamente la rețeaua de apă potabilă în toate cele 3 sate; 2. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural. Totodată, s-a continuat implementarea proiectului de modernizare a străzilor de interes local, demarându-se procedurile pentru implementarea altor proiecte care vizează: 1. înființarea unui teren de sport, cu dotările aferente, pe raza comunei Dichiseni; 2. construirea unei grădinițe cu program normal cu 2 grupe; 3. eficientizare energetică a școlii din satul Dichiseni. Pentru anul în curs, Iulian Radu și-a propus: 1. implementarea proiectului de înființare rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale; 2. continuarea proiectului de modernizare a drumurilor de interes local; 3. înființarea terenului de sport cu dotările aferente; 4. continuarea lucrărilor la grădinița cu program normal; 5. se va depune proiectul pentru asfaltarea drumurilor de interes local care nu au suferit modernizări sau reabilitări prin programele anterioare; 6. va fi depus un proiect care vizează construirea unui nou sediu administrativ (primărie); 7. va fi urmărit proiectul de eficientizare energetică (anvelopare) a școlii de pe raza satului Dichiseni. La capitolul asistență socială, situația se prezintă astfel: dosare de ajutor social – acordări – 1; modificări – 1; suspendări – 1; încetări – 2; reluări – 1; în plată – 11; dosare de alocație de susținere a familiei – acordări – 8; modificări – 18; încetări – 16; în plată – 39. numărul ajutoarelor de urgență – 2; dosare întocmite pentru alocația de stat – 12; indemnizații de creștere copil – 5; stimulent creștere copil – 4. Pe plan local sunt 57 de persoane încadrate în gradul I de handicap, 49 de persoane cu grad accentuat; 4 persoane cu grad mediu de handicap. S-au întocmit 10 dosare pentru 13 beneficiari de tichete sociale sub forma tichetelor de grădiniță. Situația copiilor cu părinții plecați în străinătate se prezintă astfel: 26 copii cu un părinte plecat; 2 copii cu ambii părinți plecați; 4 copii cu un părinte unic susținător al familiei plecat în străinătate. S-au întocmit 52 de dosare pentru 82 de beneficiari de tichete sociale pe suport electronic, în valoare de 500 lei/an, pentru copiii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. S-au acordat tichete pentru mese calde, conform OUG 115/2020, pensionarilor cu vârsta peste 75 de ani și venitul până la 800 lei. La nivelul compartimentului de stare civilă, nu au fost înregistrate acte de naștere. S-au înregistrat: 10 acte căsătorie; 18 certificate căsătorie duplicat; 24 acte de deces; 11 certificate de deces duplicat; 10 certificate de naștere la cererea persoanelor interesate; nu au fost înregistrate divorțuri pe cale administrativă. La nivelul biroului de cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului, s-au înregistrat: 11 certificate de urbanism; 12 autorizații de construire; 1 autorizație de demolare; 78 contracte de arendare; 6 acte adiționale la contractele de arendare. Compartimentul registrul agricol a eliberat: 480 adeverințe, la cererea cetățenilor; 95 adeverințe APIA către persoanele juridice și fizice; 50 adeverințe pentru asistență socială; 80 adeverințe pentru dosarul de încălzire; 30 adeverințe pentru Electrica SA; un număr total de 40 de adeverințe pentru burse școlare (15) și pentru unitățile de învățământ privind dosarele de rechizite școlare (25); 30 adeverințe pentru cabinetele notariale; 10 adeverințe pentru Registrul Comerțului; 40 diverse adeverințe. S-au emis 3 noi certificate de producători și alte 3 carnete de producător noi.

UAT Luica:

Ion Dobrin, primarul comunei Luica, în Raportul asupra activității desfășurate de autoritățile publice, în anul 2020, precizează că au fost soluționate și gestionate chestiunile de ordin public prin inițiative și hotărâri referitoare la problemele de interes local. Astfel, în anul 2020, au fost adoptate 37 de hotărâri de consiliu local, în cadrul a 15 ședințe, emițându-se, totodată, 210 dispoziții ale primarului. Structura administrativă avea următoarea schemă de personal: demnitari – 2; înalți funcționari publici – 0; funcții publice de conducere – 1; funcții publice de execuție – 5 ocupate, 2 vacante, dintr-un total de 7 posturi; funcții contractuale de conducere – 0; funcții contractuale de execuție – 6, din care 3 vacante, dintr-un total de 9 posturi; numărul total de posturi: 15 ocupate, 4 vacante, total – 19. În cadrul compartimentului de registratură, pe tot parcursul anului 2020 s-au înregistrat 3685 documente, din care a fost un singur caz de solicitare de informații de interes public, în baza Legii nr. 544/2001. Dezvoltarea locală edilitară, la acest moment, cuprinde două proiecte cu finanțare europeană, însemnând: 1. înființare rețea de apă potabilă și canalizare, pe raza satului Luica, proiect câștigat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, acesta cuprinzând executarea de branșamente pentru circa 800 de gospodării, la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, în vreme ce același sistem urmează să fie introdus, în satul Valea Stânii, în cadrul proiectului derulat prin Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, cu finanțare prin programul Operațional Structură Mare; 2 reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 și Grădinița cu program Normal nr. 1 Luica, proiect în valoare de 1.841.893 lei, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. Tot cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare estimată la 6.389.460 lei, pe parcursul anului 2019 s-a finalizat lucrarea de modernizare de drumuri de interes local, în acest sens fiind reabilitate și asfaltate străzile Cazanului, Ghioceilor, Îngerilor, Nicolae Iorga, Nuferilor, Pescarilor, prof. dr. N.C. Paulescu, Trandafirilor, Bălții, Biserica Veche, Câmpului, Crinilor, Garofițelor, Gospodarilor, Nicolae Bălcescu și Lalelelor. Pe parcursul anului 2020, se arată în Raportul asupra activității desfășurate de autoritățile publice, emis de primarul Ion Dobrin, s-au eliberat 13 certificate de urbanism și s-a emis o autorizație de construcție. Principalul domeniu de activitate, agricultura, a suferit pierderi, zootehnia, la nivelul localității, este într-un declin accentuat, iar criza economică a amplificat importanța sectorului secundar și terțiar, cu referire la industrie și servicii. În zonă, un hectar de teren agricol se vinde cu un preț mediu de 6.000 euro. S-au înregistrat 39 de acte de stare civilă, astfel: nașteri – 0; căsătorii – 3; decese – 36. Au fost eliberate 6 livrete de familie. În domeniul asistenței sociale, datele se prezintă astfel: 3 referate de anchetă socială; 17 anchete sociale la solicitare altor instituții ale statului; dosare pentru alocația de stat pentru copii – 18; dosare privind indemnizația de creștere a copilului – 4; 48 de dosare înregistrate pentru acordarea de ajutor social; rapoarte statistice lunare privind ajutoarele sociale – 12; dosare de solicitare a ajutorului pentru încălzire – 72; dosare privind alocația complementară – 43; dosare privind alocația monoparentală – 7; dosare grupuri sau comunități aflate în nevoie socială – 23. În primele luni ale anului 2020 a continuat proiectul “Merg la școală. Sunt puternic”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Luica și Center and Human Rightsunde, unde au avut loc mai multe sesiuni cu participarea preșcolarilor de pe raza comunei. Tot în domeniul învățământului, în cadrul bibliotecii comunale se încurajează lectura pentru toate segmentele de vârstă, prin organizarea unor servicii diversificate, flexibile, cu acces nediscriminatoriu la orice material sau suport de informație și cunoaștere, însemnând cărți, mijloace electronice, filme și acces la internet. S-au organizat activități specifice: 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu; 161 de ani de la Unirea Principatelor Române; 180 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu; 65 de ani de la moartea Hortensiei Papadat Bengescu; Ziua Internațională a Femeii. Activitățile au fost sistate la jumătatea lunii martie a anului 2020, odată cu declanșarea stării de urgență pe teritoriul României. La acest moment, administrația locală are în vedere mai multe proiecte, însemnând: 1. continuarea programului de reabilitare, modernizare și asfaltare de drumuri de interes local; 2. finalizarea planului urbanistic general; înființare rețea de distribuție de gaze naturale; reabilitarea și modernizarea căminului cultural din satul Luica, chiar și cu fonduri proprii, reabilitarea și modernizarea dispensarului veterinar.

UAT Modelu:

Gheorghe Dobre, în Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Modelu, pe anul 2020, precizează că, la data de 1.07.2020, populația comunei era de 10.576 locuitori, din care 5275 bărbați și 5301 femei. Numărul populației a fost în continuă scădere la fel ca și anii trecuți. Primarul Gheorghe Dobre identifică și principala cauză a acestui acestui fenomen: mobilitatea și stabilirea populației în străinătate, pentru identificarea unui loc de muncă. Acesta precizează că urmările, pe termen mediu și lung, vor fi grave, cu un impact negativ consistent asupra dezvoltării economico-sociale a comunei. O altă cauză a depopulării este reprezentată de îmbătrânirea populației. Tot aici, este amintit și faptul că lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropierea acesteia determină tinerii să caute alte zone de stabilire și de constituire a familiilor. În anul 2020 au beneficiat de prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, un număr de 48 persoane singure şi familii, 59 asistenți personali și 104 persoane cu indemnizației; un singur dosar creștere copil pînă la 7 ani și 45 dosare creștere copil – stimulent inserție; s-au depus dosare de alocație de stat în număr de 111. Tot în cadrul compartimentului de asistență socială, s-au fost efectuat : 135 anchete sociale pentru protecția copilului; 8 fișe de monitorizare și planuri de servicii pentru protecția copilului; 140 anchete sociale handicap adulți; 61 anchete sociale handicap minori; 74 anchete sociale pentru judecătorie; 1 raport de monitorizare pentru copii aflați în tutelă, din trei în trei luni. Ajutoarede încălzire sezon 2019-2020 : tranșa I – 139 dosare, tranșa II – 33 dosare, tranșa III – 10, cu o valoare totală de valoare de 39.520 lei. Tot în anul 2020, în baza Legii nr. 277/2010, au fost depuse și întocmite 133 dosare de alocație pentru susținerea familiei, precum și 5 dosare în baza Legii nr 248/2015 – tichete gradiniță. La nivelul comunei Modelu, sunt următoarele proiecte de investiții: 1. lucrări de igienizare la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și la sediile grădinițelor; 2. deszăpezirea străzilor prin lucrări specifice cu buldoexcavator Komatsu și tractor SAME Explorer 105,4 dotat cu două remorci Pronar, aflate în dotarea comunei Modelu; 3 igienizarea periodică și îndepărtarea depozitelor de deșeuri neconforme de pe malul Brațului Borcea, dar și de pe raza comunei Modelu; 4. continuarea execuției proiectului PNDL II – Modernizare drumuri de interes local comuna Modelu – 8,07 km; 5. începerea execuției proiectului – Realizare racorduri la rețeaua de canalizare, finanțat de la bugetul local al comunei Modelu; 6. începerea execuției proiectului – Modernizare drumuri de interes local, comuna Modelu – 3,5 km, finanțat de la bugetul local al comunei Modelu; 7. continuarea execuției proiectului PNDL II – Modernizare drumuri de interes local comuna Modelu – 8,07 km; 8. finalizarea proiectului PNDL I – Înființare rețea de canalizare și statie de epurare în comuna Modelu; 9. depunerea documentației la CNI în vederea obținerii finanțării la următoarele obiective: construire gradiniță cu program prelungit, str. Călărași, nr. 57, sat Modelu, comuna Modelu, județul Călărași; modernizare străzi în satele Modelu și Tonea, comuna Modelu, județul Călărași , lungime -9.8 km; modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași, lungime 6,4 km; amenajare teren de fotbal cu gazon artificial în sat Modelu, comuna Modelu, județul Călărași. Toate cele 4 proiecte, depuse la Compania Națională de Investiții, au fost trecute și figurează în lista sinteză a diferitelor subprograme și programe de finanțare, așteptând ca în funcție de prevederile bugetare, UAT Modelu să fie invitată la semnarea contractelor de finanțare. Se mai are în vedere: 1. achiziționarea și executarea instalației de captare și producere a apei, precum și a unui rezervor metalic cu o capacitate de 200 mc, amplasat în incinta gospodăriei de apă din satul Modelu; 2. achiziționarea și executarea instalației de captare și producere a apei, precum și a unui rezervor metalic cu o capacitate de 200 mc, amplasat în incinta gospodăriei de apă din satul Tonea; 3. finalizarea proiectului de achiziționare prin AFIR a buldoexcavatorului MST 649; finalizarea obiectivelor finanțate prin PNDL I – Construire grădinița nr. 2 comuna Modelu și Modernizare, extindere, dotare și împrejmuire grădinița nr 1 Modelu; 4. începerea execuției proiectului Realizare trotuare pietonale în comuna Modelu, județul Călărași, proiect finanțat prin bugetul local al comunei – lungime 3.059 m, suprafața ocupata 4.574,45 mp; 5. începerea execuției proiectului Extindere Școala nr 1 comuna Modelu, județul Călărași – SC 40 MP, SCD – 80 MP, SU – 65 MP, P+1, –ce are ca obiect crearea de grupuri sanitare interioare pentru elevi și profesori, proiect finanțat de la bugetul local Modelu; 6. achiziționarea de măști și dezinfectanți, produse ce au fost folosite în reducerea efectelor pandemiei de Covid 19, distribuite atât populației, unităților de învățământ, personalului primăriei; 7 recepționare P.U.G. comuna Modelu; 8. demarare proiect ”Achiziționarea de echipamente specifice, destinate creării infrastructurii de agrement cu specific pescăresc în comuna Modelu, județul Călărași” – finanțat prin POPAM, finanțare 100% eligibilă; 9. obținerea participării comunei Modelu la proiectul național de întocmire gratuită a cărților funciare, proiect finanțat de Guvernul României; 10. continuarea proiectului POCU ”CERCULCU ZAMBETE”. În domeniul sănătății, în comuna Modelu funcționează 3 cabinete medicale individuale și un punct farmaceutic și o farmacie veterinară. Personalul de specialitate este format din 3 medici şi 5 cadre cu studii medii, care asigură asistența primară la nivelul localității și la care sunt înscrise un număr de 7600 persoane. Datorită programului de verificare a stării de sănătate a populației, inițiat de Ministerul Sănătății în 2007, putem spune ca aceasta s-a depreciat foarte mult, apreciază primarul Gheorghe Dobre. Bolile predominante sunt: hipertensiunea arterială, arterosleroza, cardiopatiile, diabetul, reumatismul cronic degenerativ, bronhopneumopatiile cronice si dislipidemiile. La afecțiunile menționate s-au adaugat efectele epidemiei de COVID 19, numeroase persoane fiind afectate, acestea fiind carantinate sau izolate la domiciliu. De asemenea, pe perioada sezonului cald au fost efectuate 2 acțiuni de dezinsecție terestră și aeriană pentru combaterea țânțarilor. În vederea limitării efectelor pandemiei de COVID 19, la nivelul comunei Modelu au fost efectuate 2 acțiuni de dezinfecție terestră, efectuate de către o firmă specializată în domeniu, aceasta asigurând personal calificat și substanțe autorizate de către Ministerul Sănătății. În comuna Modelu funcționează 3 şcoli şi 4 grădinițe, cu un număr de 113 salariați, din care: 10 cadre cu studii medii, 81 cadre cu studii superioare şi 22 angajați pentru întreținere și gospodărire. În vara anului 2020, la examenul de capacitate, absolvenții claselor a VIII-a, de la școlile din Modelu, au obținut rezultate foarte bune și au fost admiși la colegiile şi liceele cu renume din judeţ: Colegiul Economic, Barbu Știrbei, Mihai Eminescu etc. Pentru buna desfășurare a activității educaționale, administrația locală a asigurat la timp igienizarea periodică a localurilor cu destinație învățământ și anexe; s-au efectuat două dezinfecții de către o firmă specializată în vedere protecției elevilor, personalului și spațiilor împotriva Covid 19, substanțele folosite fiind cele agreate și recomandate de către Ministerul Sănătății; s-au achiziționat și distribuit măști și dezinfectanți atât pentru suprafețe cat și pentru uz uman, în vederea eliminării riscurilor de contaminare cu Covid 19.

    

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read